June
30

Масова заблуда на много собственици на имоти, предприемащи продажба на жилището си, което е лична собственост (придобито преди брака или получено чрез дарение или наследство), е че другият съпруг несобственик няма никакво отношение към сделката.

Голяма е изненадата на доста продавачи, когато разберат, че нотариусът изисква съпруга/съпругата да подпише декларация, че е съгласен с продажбата. Ето го и самият текст на закона – чл.26 от Семейния кодекс: „Разпореждане със семейното жилище – лична собственост“ Чл. 26.  Действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършва със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.

Причината за това задължително изискване е понятието СЕМРЙНО ЖИЛИЩЕ. Какво е „семейно жилище“? Семейно е жилището, обитавано от семейството. То може да е лична собственост само на единия от съпрузите, т.е. другият съпруг може да не е собственик, но да ползва имота. Семейното жилище може да е и семейно имуществена общност (СИО), т.е. собственост и на двамата съпрузи и се ползва за живеене от семейството.

Защо законодателят е вкарал термина „семейно жилище“? Със сигурност не, за да създава неприятности на съпрузите, чиято лична собственост е продавания имот. Въпреки че много често точно това се случва. Законът пази семейството и особено, ненавършилите пълнолетие деца в семейството. Поради тази причина се появява и юридическият термин „семейно жилище“. Ако съпругът собственик реши да продаде жилището, в което живее семейството, законодателят е предвидил право на другия съпруг несобственик (в случай, че именно този имот се ползва за живеене от семейството) да се съгласи или не с продажбата. Основната идея на законодателя е да осигури подслон на семейството и особено на децата в семейството.

Какво се случва, ако съпругът несобственик не се съгласи с продажбата на семейното жилище? Законодателят изрично се произнася за това в  чл.26 от Семейния кодекс: „Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съд, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.“ С други думи, съпругът несобственик, дори да откаже съгласие за продажба на имота или да не могат да бъдат представени  по някаква причина доказателства за наличие на друго жилище, съдът е длъжен да се разпореди.

Казано накратко… Продавате ли жилище, независимо как сте го придобили, ако сте женен ще ви се наложи:

. или  да „замесите“ и съпруга/съпругата си;

. или да докажете на нотариуса по сделката, че продаваното жилище не е семейно.

                                                              Нотариус Албена Шербанова

0
January
17

                                           СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ СА:    

 

      
1 Районни
2 Окръжни
3 Апелативни
4 Военни
5.Върховен касационен съд
6.Върховен административен съд

7.Конституционен съд


При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд. Ако се обжалва решението на първоинстанционното дело, се образува второинстанционно дело. При обжалването се гледа от трета или касационна инстанция.

1. Районен съд (РС)

е основен първоинстанционен съд.
В България има 113 районни съдилища.
Разглежда граждански, наказателни, както и административно-наказателни дела. Тук се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка и осиновяване, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.

2. Окръжен съд (ОС)

В България техният брой е 28. Разположени са в областните центрове.В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища.
Ако определен човек или фирма са загубили дело в РС, те имат право даобжалват, като тричленен съдийски състав от ОС ще ревизира делото и ще прецени дали районният съдия е приложил правилно закона. ОС разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон. В София е създаден и Градски съд (ГС), с правата на ОС. Всички дела от РС се обжалват само пред ГС, а не пред ОС.
На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: 

Искове за установяване на бащинство
Искове по несъстоятелност
◊ Прекратяване на осиновяване
◊ Искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв.
◊ Искове за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на окръжния съд
◊ Жалби на граждани срещу административни актове
◊ Тежки престъпления, в т. ч. убийства, придобиване и държане на
наркотични вещества, изнасилвания, престъпления против Републиката.
◊ Регистрация на всички юридически лица със стопанска или нестопанска цел.

Окръжният съд гледа като трета (касационна) инстанция дела решени от районен съд, по жалби срещу наказателни постановления и решения на поземлените комисии (след като районният съд е постановил решение по жалбата).

3. Апелативен съд (АС)

Гледа дела, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция. Трима съдии от АС преценяват дали колегата им от ОС е приложил правилно закона. В страната има 5 апелативни съдилища -  в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново

 4. Военен съд

Разглежда като първа инстанция наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР. За тези дела второинстанционен съд е Военно-апелативен съд. Компетентността на военните съдилища е определена със закон. Те са със статут на ОС. 

5. Върховен касационен съд (ВКС)

осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела.

6. Върховен административен съд (ВАС)

осъществява същата функция като ВКС, но само по прилагане на законите в административното правораздаване.
Има функция на първоинстанционен съд, когато става дума за дела по държавно- административни постановления – актове на Министерски съвет, на отделни министри и други актове, определени със закон.

Върховният съд е  третоинстанционно и последно ниво за съдебно разглеждане на спорове. Актовете му не подлежат на обжалване.

7. Конституционен съд -  Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията.

Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и този закон.

Конституционният съд се състои от 12 съдии, 1/3 от които се избират от Народното събрание, 1/3 се назначават от президента на републиката и 1/3 се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Мандатът на всеки съдия е 9 години.

Видове дела

Фалшиви обяви за имоти

0
August
19

В днешният брой на вестник “168 часа” излезе новина със заглавие “Депутат от Атака в скандала с ЕРА България” на страница 8 която можете да прочетете в нашия блог. Предисторията вижте тук и както и тук.

Ние все още няма да коментираме написаното на черен фон в този материал, но определено след няколко месеца ще го коментираме на дълго и на широко… За сега ще оставим изводите на читателите на в. 168 Часа.

Това било “постановка”…постановка с неоспорими факти как точно се прави ние незнаем!?!?!?!?! В материала е допусната само една малка неточност - където се споменава за “рекламни агенции”, а всъщност става въпрос за агенции за недвижими имоти, но това вероятно е печатна грешка, която така или иначе не променя същността на написаното.

0
June
12

“Ааа, стената на кризата ли търсите!? Ей там вляво е.” С тези думи възрастен пазач ни упъти към входа на Брачна колегия на Софийския районен съд. Не, не правим изследване как икономическите проблеми се отразяват на броя на разводите. Просто поради липса на място в основната сграда именно тук съдебните изпълнители изпълняват задължението си да обявят предстоящите търгове за продажба на недвижимите имоти на неизрядни длъжници. Гледката е поразяваща. Таблата отдавна не стигат, за да се закачат всички обяви. В момента те са превзели всеки квадратен сантиметър от стените, като започват буквално от пода. Грижливо облепени са и вратите на стаите, като не са пропуснати и касите им. Питаме млада жена, която се повдига на пръсти, за да залепи още едно съобщение, откога коридорът изглежда по този начин. Тя вдига рамене и казва, че е от месеци. После се усмивка и казва, че скоро ще й трябва стълба.

Налепените обяви си нямат публика. Причината е, че съдържанието им от месеци се вижда много по-лесно на интернет страницата на Камарата на частните съдебни изпълнители. На сайта  също е пълно - търсене по критерий апартаменти извади почти 700 предстоящи търга.

Ръстът на лошите ипотечни креди увеличи драстично предлагането на жилища на търг от съдебни изпълнители. Повече са и апартаментите с ипотека, които се предлагат на свободния пазар от собствениците си. А общото мнение е, че броят им тепърва ще се увеличава. Засега този нов тип предлагане не е достигнало размери, при които да влияе съществено на цените на жилищата. Но ако ръстът на лошите ипотечни заеми продължи, съдебните изпълнители могат да станат основният “доставчик” на имоти на пазара.

Преди таблото

Стената с обяви в някойрайонен съд е най-най-последният вариант, до който банката прибягва. Причината не трябва да се търси в добрите сърца на банкерите. Просто процедурата им струва пари, а крайният резултатът е неясен, а понякога и неизгоден. В същото време заедно с преместването на кредита в графа “лоши” банката трябва да направи провизия в размер на 100% от отпусната сума. А както знаем, в момента парите са скъпи.

Затова, преди да използват услугите на съдебен изпълнител от финансовите институции, първо опитват да предоговорят условията по кредита с получателя му. Преструктурирането най-често се изразява в капитализиране на лихва или главница – намалява се размерът на погасителните вноски, като разликата се “премества” за по-късен период.

Ако този вариант все пак се окаже неработещ, на теория следва публична продан. Все по-често обаче, преди да прибегнат до тази фаза, банките опитват да получат дължимото, като използват услугите на агенция за имоти. Най-общо казано, при тази схема брокерът играе ролята на събирач на лоши вземания. От банката изпращат в агенцията описание на ипотекираните имоти, като и координати на неизрядните платци. Брокерите от своя страна се свързват с тях и им обясняват, че в близкия месец кредиторът им ще опита да си събере дължимото чрез съдебен изпълнител. Ако обаче обявят жилището си за продажба сега, използвайки услугите им, имат по-голям шанс да получат максимално добра цена за него. Брокерите казват, че в масовия случай предложението им се приема.

Препъникамъкът идва при определянето на цената на имота. В това отношение най-проблемни са недвижимостите, купувани през 2007 и 2008 г., когато пазарът беше в пика си, а ипотечното кредитиране -   най-агресивно. От днешна гледна точка цените, на които са придобивани имоти тогава, са абсолютно непостижими, като разликата понякога доближава 40%. Например през 2008 г. в столичния квартал “Студентски град” завършени апартаменти се продаваха на нива от около 1000 - 1200 евро за кв.м, а сега в района жилища се предлагат за 750 евро на кв.м.

“Често се случва клиентите ни да казват: не мога да си позволя да продам под дадена сума. Тя обаче е далеч по-висока от постижимата в момента и така дори и да не успяват да погасяват кредита си и вече да са в просрочие, не свалят офертната цена”, обяснява главният експерт “Банки и ключови клиенти” в агенцията за имоти “Явлена” Златина Йорданова. Наблюденията й са, че по-големият процент от ипотекираните имоти, които излизат сега на пазара, са заложени от фирми или частни лица, използвали средствата от кредита, за да финансират бизнеса си. Често, за да получат заема, като обезпечение са ипотекирали повече от един имот. Това според  Йорданова също е проблем за продажбата им, защото в този случай банката трудно продава само единия имот, а купувач, който да иска и двата, се намира изключително рядко.

Голямото предлагане

Колкото и неизгодна да е публичната продан за кредиторите, все по-често се прибягва и до нея. Показва го и статистиката на Камарата на частните съдебни изпълнителни. От общо 70 хиляди заведени дела срещу длъжници през 2008 г., броят им се е увеличил на 110 хил. през 2009 г. От тях около 90% са точно ипотекирани пред банка имоти. Предварителните данни за първото полугодие на тази година показват, че броят им продължава да нараства.

Въпреки увеличението на делата броят на приключените от тях намалява (виж графиката). Тоест след търгове не е намерен купувач. Наблюденията на банкери са, че при първия и втория търг едва 2-3% от имотите намират нов собственик. При третия и четвъртия процентът скача до 20. Звучи странно, особено като се има предвид, че в масовия случай надаването за имотите започва от доста по-ниска от пазарната цена. Например началната тържна цена на тристаен апартамент с чиста площ от 130 кв.м в идеалния център на София е 144 хил. лв. Предлаганото жилище се намира в стара тухлена кооперация с подменена ВиК инсталация, а самият апартамент е наскоро ремонтиран. За сравнение - на свободния пазар аналогичен имот струва двойно.

Едно от обясненията е, че в немалката си част имотите не са атрактивни. А за някои е невъзможно да се намери купувач, независимо какво намаление ще се направи в цената. Например строителната компания е фалирала и не е успяла да довърши сградата. Част от апартаментите в нея обаче са продадени на зелено, а покупката е финансирана с кредит, като обезпечението е същото недовършено жилище. Апартаментът няма изгледи да бъде достроен скоро, така че няма кой да иска подобен обект. Наблюденията на частния съдебен изпълнител Никола Попов показват, че в тази ситуация най-често попадат млади семейства, които са разчитали да заместят плащането на наем с вноските за погасяване на кредита. В момента обаче се налага да покриват и двата разхода и бюджета им не издържа. По думите му такива имоти често се обявяват на повече от шест търга, но на нито един не се появява желаещ да наддава за тях.

“Ние сме посредници между две недоволни страни, като единственият печеливш е новият собственик”, обяснява работата си Никола Попов.

Традиционните участници в наддаванията са частни лица. Най-търсени са едностайни и двустайни апартаменти с начална цена между 60 и 80 хил. лв. “Забелязвам все повече млади хора да се насочват към такава сделка, за да задоволят жилищните си нужди. Следят редовно обявите и ако имотът им харесва, но не могат да си позволят цената, изчакват да видят дали ще се пови на втори търг и тогава участват”, обяснява Попов.

Основният проблем за липсата на сделки е, че седмица след приключването на търга победителят трябва да внесе цялата сума за имота. Той става негов собственик едва след като плати. Тоест не може да го използва като обезпечение за кредит, с който да финансира покупката, а цяла сума вече трябва да е налична. Затова и според председателя на Камарата на съдебните изпълнители Георги Дичев трудно се продава жилище с начална тръжна цена над 120 хил. лв. “Финансовата криза засегна и публичните продажби. Все по-малко са хората с толкова налични средства и преди да ги вложат в имот, бил той и на цена под пазарната му, се замислят сериозно”, обяснява Дичев.

За сравнително слабия интерес въпреки приятните цени има и друго обяснение. Потенциалните купувачи намират процедурата сложна и най-вече рискована. Съдебни изпълнители обаче уверяват, че страховете им са неоснователни, а сделката е абсолютно сигурна и след приключването й никой не може да има претенции към имота. Това обаче засега не е достатъчно, за да събуди повече търсене, и ако предлагането от неплатежоспособни длъжници продължи да е силно, това може да натисне цените на имотите още надолу. Тук обаче вече опираме в съвсем друга история на тема свършва ли кризата.

Кредитор-купувач

Много често, дори ако е била принудена да използва услугите на съдебен изпълнител, банката кредитор се явява на търга и участва наравно с останалите в наддаването за имота. Целта е да не се стига до продажна цена под даден минимум. Все пак със средствата от продажбата на ипотекирания имот клиентът трябва да погаси дълга си към банката. Така че на колкото по-висока цена се продаде, толкова по-добре и за длъжника, и за банката. Цената, при която банките са склонни да влизат в търга, е различна в зависимост от обезпечението и от остатъка на дълга. За имоти в София финансовата институция участва, ако види, че никой друг участник не предлага 500-600 еврона квадратен метър.

Тук има два проблема. Единият е, че в момента продажната цена може и да се окаже по-ниска от непогасената част от кредита, тъй като заради кризата всякакъв вид активи са доста обезценени. В този случай банката продължава да “гони” длъжника за остатъка от вземането. Другият проблем е, че според законовите правила наддаването започва от сума, която е 75% от пазарната оценка. Това ограничава конкуренцията, защото изкушава по-малко кандидати. Допреди година търговете се провеждаха при 50% от оценката, кандидатите бяха много и активното им наддаване водеше до по-високи цени, разказват банкери.

Оказва се, че банките не са особено притеснени от придобиването на активи. Целта им е колкото е възможно по-скоро да обърнат материалния актив във финансов. Все пак, ако си купят имот, те имат варианти за управлението му – отдават го под наем (чрез агенции или лично), продават го на трето лице. На този етап нормативно ограничение за срока на притежание на материални активи от банките няма. Допреди известно време имаше Наредба 30 на БНБ, която фиксираше срок до две години. Според банкери обаче практиката е до две години банките да се освобождават от имота, ако са негов собственик.

“Банките все още са въздържани да подават имоти към агенциите. Предполагам, че една от причините е, че не могат да се ориентират в пазара. А може би и се въздържат да изсипят имотите си наведнъж, защото и те самите ще загубят от спада в цените, който неизбежно ще последва”, смята Златина Йорданова от “Явлена”

Готовността на банките да предоговарят заеми и да не заливат пазара с имоти изглежда смислена. Още по-добре е, че от месеци финансовите институции действат консервативно и поне не добавят в портфейлите си нови рискови кредити, обезпечени с апартаменти.

Големи терени, големи проблеми

Лошите ипотеките на жилища на частни лица не са основният проблем на банките. Макар и на по-ниски цени от преди, някакво търсене за апартаменти има. Когато ипотеката е върху терен с проект за изграждането на търговски център или офис сграда, продажбата изглежда почти невъзможна. Търсенето на големи парцели е почти нулево, а ако все пак се намери желаещ да купи, ще е склонен да плати смешна на фона на ипотечния заем цена. Затова и банките проявяват максимална гъвкавост и разсрочват до последния възможен момент кредита. Ако въпреки всички акробатики длъжникът продължи да не плаща, процедурата е същата като при ипотекираните жилища - публичен търг. Банките участват много често на тези наддавания, защото иначе ще получат символична сума за терена, която не покрива и 10% от заема.

www.capital.bg

0
April
26

75% от живущите в жилищната кооперация да могат да взимат решения за ремонти и да се налагат над малцинството. Такава промяна предстои да бъде направена в Закона за етажната собственост и други закони, съобщи пред PRO.BG Цвета Наньова, мениджър инфраструктурни проекти по програмата на ООН за развитие - ПРООН, цитирана от БГНЕС. Програмата финансира проекти за саниране на жилища, като субсидията е 50% от цената на санирането.

Според Наньова така ще се улесни взимането на решения за ремонти на покрива или за цялостно саниране на сградите например. Сега е нужно съгласието на всички обитатели на сградата. “Ако не се сдружат, хората от блоковете няма да имат достъп и до субсидиите за тази цел. Частичното саниране, което се извършва в момента не е ефективно”, каза още Наньова. По програмата на ООН засега са санирани 27 сгради, като цената е 130-140 лева на квадратен метър разгъната площ.

www.dir.bg

0
April
19

От петък 13-годишният Борис Христов и родителите му Марияна и Сашо са без дом. Семейството загуби в съда делото за парцел, купен от общината, за който се явили наследници. Те придобило някога имота по т.нар. Параграф 4, но нотариален акт не е бил издаден и след няколко загубени дела сега са на улицата.

Борко спи в автомобил на приятел на баща си, а родителите му в палатка, опъната на пътя срещу къщичката, в която са живели до идването на съдия-изпълнител в петък. Борко е ученик по спортна гимнастика в Спортното училище във Варна. Сашо Христов работел като корабен заварчик, но след съкращения в Корабостроителния завод във Варна от една година е без работа, а Марияна работи сезонно в курортите.

Във вилната зона “Ментешето” съдбата на бездомното семейство очакват десетки. Парцелите във вилната зона, която е на метри от варненския кв. „Владиславово”, са раздадени преди повече от 40 години. Земята на семейство Христови е получена от майката на Сашо като работеща във варненския „Винпром”. През 1997 г. кметството „Владиславово” предявява претенции към парцела. Заведено е дело във Варненския районен съд и Сашо Христов по решението на съда е задължен да плати мястото. Плаща  17 000 лв. и получава документ за платената сума.

Започнах да строя къща, тъй като нямаме никакъв друг имот, разказва бившият корабен заварчик, който се чуди къде да заведе семейството си. С много труд семейството успява да струпа малката си тухлена къщичка, в която живеят до петък. Във вилната зона няма вода и Сашо изкопава кладенец. Засажда овошки и лозе и от някогашната хавра прави дом и градина. Заедно със съседите си по стопански начин и за своя сметка електрифицират имотите.

След облагородяването на терена започват и проблемите. От някъде изникват наследниците на бившия собственик на имота Димитър Синилов. Те завеждат дело, което се точи цели осем години от Варна до последната инстанция в София.

11 бивши собственици водят в момента дела срещу настоящите ползватели на имотите. Нито един бивш собственик обаче не води дела за място, което е останало нераздадено по постановление, защото такива имоти приличат на змиярници, казва съседката Веска Демирева. И тя, и другите й съседи, които живеят на тръни в имотите си, смятат, че държавата трябва да ги защити, тъй като земите са раздадени по постановление на Министерския съвет.

www.monitor.bg

0
April
11

НАП: Първо женитба, после имот

Публикувано в: Законодателство от Антон Илиев

Броени дни преди крайния срок за деклариране на данъците се оказа, че указание на НАП ограничава правото на данъчни преференции за семейства с ипотечен кредит. Дарик радио събра мнения на експерти по спорната тема. Според указание на Националната агенция за приходите на данъчното облекчение ще имат право само тези млади българи, които първо са сключили брак и после са си купили дом.
А онези, които са решили първо да купят жилище, а едва след това да сключат брак, дори и месеци по-късно, няма да могат да се възползват от законовото право.
В закона няма изричен текст, който да указва дали бракът трябва да предхожда покупката на дом. Разписаната още в края на миналия парламент възможност в Закона за данъците върху доходите на физическите лица ви дава право, ако имате граждански брак и сте си купил единствено жилище с ипотека, да ползвате отстъпка от данъците си, при условие че вие или партньорът ви не сте навършили 35 години към датата на теглене на кредита за дома ви. Има и допълнителни условия - като това да не притежавате идеални части от друг жилищен имот, договорът за заем да не е на името на друго лице, както и да е ипотекирано самото ви жилище, а не друга собственост.
Хасан Адемов от ДПС, който беше и председател на социалната комисия в миналия парламент смята, че тълкуването от страна на директора на НАП е неточно, защото един от принципите на правото е, че този който издава законодателния акт, той е в правото си да тълкува този акт. “Когато се създават условия за намаляване на приходите в бюджета, кръгът на лицата, които са данъчно задължени и плащат осигурителни вноски, се разширява с всякакви възможни средства, включително и с такъв тип указания. И от друга страна се правят опити за намаляване на кръга на тези, които ползват права, като това с облекченията за млади семейства. Това е едно некоректно поведение от страна на НАП и трябва да се потърси някаква възможност”.
Според говорителя на НАП Росен Бъчваров законът не е достатъчно ясен и затова се налага тълкуване. „Поддържаме становището си, но ако законодателят има идея, че текстът не е достатъчно прецизен, а то е ясно, че и старият текст и този, който е в действащия закон, са доста далеч от достатъчната детайлизация”, каза той.
Това е поредният спор около преференцията. Миналата година тя бе атакувана, поради факта, че дискриминира кредитополучатели, които не отговарят на условията - примерно лица на възраст 36 години. Въпреки това ГЕРБ се отказаха от идеята си да премахнат текста и той важи при тазгодишната данъчна кампания.

www.dir.bg

0
March
13

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обмисля промени в Закона за етажната собственост, които да улеснят вземането на решения за обновяване на многофамилните сгради в големите градове. Целта е да се подпомогне стартирането на санирането на над 700 хил. панелни жилища, в които живеят два милиона българи. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоусройството Лиляна Павлова на конференцията BuildinGreen, която се проведе в четвъртък.

Намерението е “да го намалим като процент, за да може по-лесно да се сдружават собствениците”, уточни Павлова. Тя посочи, че не отговаря директно за етажната собственост, но “колегите предлагат две трети или три четвърти и най-вероятно ще е едно от двете, просто по-ниско няма как”.

“Изискването за 100% ще бъде сериозна пречка пред санирането, да не кажа, че нищо няма да се случи”, подкрепи я по време на форума Цвета Наньова, директор на проекта “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, партньори по който са МРРБ и Програмата за развитие на ООН. По проекта са санирани 27 и предстои завършването на още толкова жилищни блока и входове на блокове в цялата страна.

На въпрос в какъв срок може да се осъществявят промените Лиляна Павлова отговори: “Най-добре е това да се случи още преди лятната ваканция, но най-късно до края на годината.”
По Закона за етажната собственост в момента е необходимо мнозинство от две трети от представените идеални части в етажната собственост за вземане на решения за основни ремонти на сградите, включително за подобряване на енергийната им ефективност.

Но само сдружения на собствениците (юридически лица, които могат да представляват етажната собственост по закона) могат да кандидатстват за финансиране и по европейски програми, и по различни кредитни линии. А за да има сдружение, е необходимо съгласието на абсолютно всички собственици в съответната сграда или вход. Ако няма сдружение, “няма кой да кандидатства и кой да е нашият бенефициент”, каза Павлова.

За санирането на многофамилни жилищни сгради има предвидени около 100 млн. лева по оперативна програма “Регионално развитие”. Целта на мярката ще бъде да се мотивират собствениците да се грижат по-добре за сградите си. Средствата ще бъдат процент от финансирането за целия проект, каза Павлова. Допустимите разходи ще включват и основни строително-монтажни работи, свързани с енергийната ефективност, като изолация на покриви, фасади, подмяна на дограми и на щрангове.

“Говорим за многофамилни сгради, където са налице общи части, които единствено и само бихме могли да финансираме”, каза зам.-министърът. Преди да бъде пусната за кандидатстване мярката обаче, трябва да се определи какъв процент от строително-монтажни работи може да се финансират безвъзмездно от Европейския съюз.

“За съжаление първоначалната изходна позиция беше от оперативната програма да се дават само 15%. Но анализът показва, че при 15% много трудно ще мотивираме собствениците. Моята лична кауза, която засега не е много лесно осъществима, е да достигнем поне 40%. Затова по-скоро целим 20%, защото по-голяма стойност много трудно ще обосновем. Преговаряме с Европейската комисия и мисля, че при една добра аргументация ще можем да я защитим”, каза Павлова.

www.dnevnik.bg

0
March
4

Миналата година почина съпругата ми след 25-годишен брак, от който нямахме деца. Съвместния си живот прекарахме в нейния наследствен апартамент, където аз останах да живея и след смъртта й. Оказа се обаче, че приживе съпругата ми е завещала този апартамент на двете си племеннички, като в саморъчното й завещание, депозирано пред нотариус, е изразена волята й аз да остана да живея в апартамента. Сега двете племеннички заведоха срещу мен дело, с което искат да им плащам наем. Имам ли запазена част в този апартамент и мога ли да оспоря завещанието?

Т.Н., гр. К.

Всеки пълнолетен гражданин е свободен приживе да се разпорежда по възмезден начин с имуществото си без каквито и да било ограничения. Законът за наследството обаче ограничава свободата на разпореждане с имуществото чрез безвъзмездни актове, каквито са завещанието и дарението.

Това е направено, за да бъдат съхранени интересите на най-близките наследници по закон, а това са низходящите, родителите и съпругът. Когато има такива наследници, наследодателят може да дарява и да завещава само определена от закона част от имуществото си, т.нар. “разполагаема част”.

Законът за наследството (ЗН) определя в чл. 29 какъв е размерът на тази разполагаема част. Той зависи от броя на наследниците и от тяхната степен на близост с наследодателя. За да се определи разполагаемата част, както и размерът на запазената част на наследника, се образува една маса от всички имоти, които са принадлежали на наследодателя в момента на смъртта му, като се извадят задълженията му.

От запитването става ясно, че починалата наследодателка (съпруга) не е оставила деца, но не се разбира дали няма останали живи родители, а това е от значение за определяне размера на запазената част на преживелия съпруг. Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗН, когато наследява сам, запазената част на съпруга е 1/2 от наследството, а когато наследодателят е оставил и родители, тази част е 1/3.

Правата си читателят може да упражни, като се позове на чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството, според който наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част.

На това основание читателят може да оспори направеното от съпругата му завещание в полза на двете племеннички, като иска неговото намаляване до размера на разполагаемата част. За да стори това, той разполага с няколко възможности:

Първо, би могъл да предяви искането си под формата на възражение в рамките на заведеното срещу него дело. В това дело племенничките ще следва да докажат собствеността си върху апартамента и неизбежно ще се позоват на оставеното в тяхна полза завещание. Относно искането от тяхна страна за заплащане на наем читателят следва да възрази и да се позове на волята на съпругата му, изразена в завещанието, по силата на която той има право да живее в завещания имот.

Второ, той би могъл също да предяви самостоятелен иск срещу двете племеннички за намаляване на завещателното разпореждане, ако с него е накърнена запазената му част.

Този иск може да бъде предявен и в рамките на делбено производство, което съпругът може да образува срещу двете племеннички, като поиска делба на наследствения апартамент и в рамките на това производство да иска намаляване на завещателните разпореждания.

Следва да има предвид, че искът за намаляване на завещателните разпореждания до размера на разполагаемата част е ограничен във времето в рамките на общия петгодишен давностен срок, който започва да тече от момента на откриване на наследството, а това е денят на смъртта на съпругата.

Димитринка ГЕРГАНОВА, адвокат

www.trud.bg

0
February
27

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) освобождава управителите на етажната собственост от задължение за регистрация като администратори на лични данни.

Това съобщиха от пресцентъра на комисията, на който се позова БТА. С решението си комисията указва на управителите да събират в книгата на собствениците само трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.

На практика решението на комисията означава, че в книгата на собствениците няма да се записват единни граждански номера.

Комисията е издала задължително предписание на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да приведе образеца на книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост, утвърден с негова заповед от 15 юни 2009 г.

www.dir.bg

0