April
29

С над 0.5 пр. п. паднаха лихвите по потребителските кредити в лева за домакинствата от началото на годината, сочат данни на Българска народна банка.

Спадът от 13.54 пр. п. през декември на 13.00 пр. п доведе и до увеличение в кредитирането, като ново отпуснатите заеми са за 133.6 млн. лева, спрямо 93.1 млн. лева за предходния месец.

При евро кредитите спадът е от 11.00 пр. п. за февруари на 10.57 пр. п. за март, докато усвоените кредити нараснаха от 28 млн. лева на 45 млн. лева.

Ефективният лихвен процент при жилищното кредитиране вече е 9.33% за кредитите в лева и 8.70 пр. п за тези в евро. Новите кредити пък са съответно 34.4 млн. лева и 89.7 млн. лева.

www.profit.bg

0
April
20

Таксите на банките - част I

Публикувано в: Ипотечни кредити от Антон Илиев

В резултат от нарастването на лошите кредите у нас, банките търсят начини да компенсират загубите, било чрез увеличение на лихвени проценти по кредити, било чрез повишения на таксите и комисионните по различните видове продукти.

Напоследък няколко от големите банки актуализираха тарифите си, като Profit.bg направи справка за шестте най-големи банки в България, покриващи близо 2/3 от пазара у нас. Това са Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Юробанк И Еф Джи, Райфайзенбанк и ПИБ.

Извадката е направена за таксите и комисионите върху стандартни разплащателни сметки (РС) в лева на физически лица, както и лихвите начислявани по тях. В следващи материали ще представим какви са разходите и по други продукти.

Сред шестте банки единствено ДСК не взема такса при откриване на сметката. При останалите пет тя варира между 2 и 5 лева.

Вече всички от посочените банки начисляват месечна такса за обслужване и поддръжка на сметката. Най-евтино е в ПИБ - 30 стотинки, а най-скъпо излиза да държите сметка в Уникредит - 2.50 лв. При ДСК има две тарифи, 1.15 и 1.40 лв., като по-ниската е при издадена дебитна карта към сметката.

Закриването на РС отново е най-скъпо в Уникредит - 12 лв. При ОББ, ПИБ и Юробанк И Еф Джи няма такси, а при Райфайзенбанк и ДСК също отпадат, ако сметката е откривана преди повече от 12 месеца. В противен случай налогът съответно е 10 и 2 лв.

Тегленото на пари от сметка излиза най-евтино в ПИБ - 0.2% за суми от над 5000 лв. В ОББ няма долна граница, като комисионата е за всякакви суми от 0.3%, но е ограничена до 100 лв.

В същото време в ДСК Банк няма такава горна граница, като процента зависи дали предварително клиентът е дал заявка за тегленето, но става дума за суми над 3000 лв.. Комисионната такса със заявка е 0.3%, а без 0.4%, съответно с минимални прагове от 6 и 15 лв. Две ставки имаме и при Юробанк, отново при тегления с предизвестие и без. По-точна разбивка може да видите долу в таблиците.

Лихвите, който начисляват банките са минимални по принцип по РС, четири от шестте плащат 0.1% по балансите, а ДСК и ОББ - 0.2 на сто.

www.profit.bg

0
March
16

Новите разпоредби задължават банките да дават подробна информация на клиентите още преди те да решат дали ще вземат кредит. За целта у нас ще бъде приложен стандартен европейски формуляр.

В него се посочват всички детайли - вноски, годишен процент на разходите, главница заедно с лихвите и евентуалните допълнителни разходи, наказанието при просрочие и др. Целта е потребителят да може да се ориентира и да избере банката, която му предлага най-изгодни условия.

Съдържанието на договорите също ще е съобразено със задължителни изисквания. Банките трябва да записват периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент.
Така потребителят ще е наясно кога и защо ще му начисляват повече. Ако тази информация не фигурира в договора, то той ще е недействителен и както клиентът, така и банката ще трябва да върне полученото от другата страна.

В договора ще фигурира и общата сума, която потребителят дължи. Тя ще се изчислява към момента на сключване на договора въз основа на допустими варианти за годишния процент на разходите. Потребителите ще слагат подписа си и под информация каква е наказателната лихва при забавена вноска, какви са начините за промяната й, последствията при неплащане и др.

В договорите вече ще е записан и адресът на Комисията за защита на потребителите, която приема жалби за нарушения по тях. Ведомството следи и за коректността на рекламите и налага санкции, ако в тях не са посочени всички разходи.

Комисията ще дава безплатни съвети за правата на клиентите и ще съдейства за решаване на спорове. Тя, както и сдруженията на потребителите могат да подават искове срещу действия на банките, които нарушават правата на клиентите.
В правомощията й е и завеждане на искове за обезщетения. Ведомството ще има право на достъп до банковите офиси и документи.

Към него потребителите могат да се обръщат и ако банката наруши правилата за предсрочното погасяване на кредита. При такова проектозаконът забранява начисляване на неустойки, когато лихвеният процент е плаващ и договорът е за овърдрафт.

Санкциите в закона стигат до 10 хил. лв. Това е максималната глоба, ако бъде отказано предсрочно погасяване или се начисли наказателна такса при заеми с плаваща лихва. За неспазване на изискванията за преддоговорна информация и за съдържание на договора санкциите са до 2000 лв. за физически лица и до 8 хил. за юридически.

Числата в рекламите с еднакъв шрифт и размер

Изписването с дребен шрифт на лихвения процент, годишните разходи по кредита или общия му размер е забранено, предвижда законът. Според него цифрите, посочени във всяка писмена реклама, трябва да са еднакво големи. Те трябва да са и с еднакъв по вид и формат шрифт. Това ще важи не само за лизинга и потребителските кредити, но и за ипотечните.

Така към примамливите реклами с изгодни лихвени проценти вече ще трябва да е включена на видно място и подробна информация за всички разходи по заема, общата му сума, размера на вноските, срока на кредита, уточнение дали лихвата по него е фиксирана, или плаваща.

При потребителските реклами тези данни трябва да са придружени и с разбираем за потребителя пример. Условията за съдържанието на рекламата ще са задължителни за всички оферти, в които е посочен лихвен процент или друга цифра, свързана със стойността на кредита.

www.24chasa.bg

0
March
9

Как се предоговаря заем

Публикувано в: Ипотечни кредити от Антон Илиев

ВЛАДИМИР КАРОЛЕВ

Икономическата криза в България доведе до ръст на необслужваните кредити.

По данни на БНБ към 31.12.2009 кредитите, необслужвани до 30 дни (по класификацията на БНБ “експозиции под наблюдение”), са 3,6 милиарда лева, докато една година по-рано са били 1,15 милиарда лева.

Няма риск за банките, но има за хората

Начислените провизии в банковата система за загуби от обезценка на кредити също са нараснали и към 31.12.2009 г. са 2,07 милиарда лева (3.5% от кредитния потрфейл на банките) при 1,17 милиарда лева (2% от кредитния потрфейл на банките) в края на 2008 година.

По оценка на БНБ през 2009 г. при всеки процент спад на брутния вътрешен продукт е имало 0,6% увеличение на лошите кредити с просрочие над 90 дни. Банковата система в България е много добре капитализирана, а лошите кредити провизирани над 80% така, че няма никакъв риск за системата. Не така обаче стои въпросът с много фирми и граждани, получили кредити, които сега не могат да обслужват.

Банките понякога незаслужено са атакувани, че с политиката си водели до фалит на клиентите, които искали да бъдат изрядни, но не можели поради икономическата криза.

Бизнесът на банките не е да вземат обезпечението. Те нямат никакъв интерес клиентите им да не обслужват кредита, защото трябва да направят провизии, което е директна загуба.

Всъщност банките имат интерес да предоговорят заема, преди той да е станал просрочен. За съжаление често получилите заем искат предоговаряне, след като заемът е в просрочие и кредитната им история се е влошила.

Рефинансирането води до загуби

Често кредитополучатели, които виждат, че ще имат затруднения при обслужването на заем, се опитват да го рефинансират, отивайки в друга банка. В повечето случаи това е невъзможно и води само до загуба на време и усилия. А и рядко рефинансирането, особено като се вземат предвид някои такси (например таксите за предсрочно погасяване, за ангажимент и за администриране) може да се направи при по-добра цена. Често кредитополучателят се фокусира само върху търсене на кредит с по-ниска годишна лихва, докато трябва да се търси кредит с по-нисък годишен процент на разходите (ГПР), който представлява общата цена на кредита - лихвата плюс дължимите такси и комисиони.

По-добрата възможност

Предоговарянето на кредит е по-добрата възможност от рефинансирането. Банките подхождат индивидуално към клиентите и са склонни да предложат схема, по която заемополучателят да може да продължи да погасява кредита си.

Възможни са различни варианти за облекчаването на обслужването на заема. Една от тях е разсрочване на кредита, като по този начин се намалява размерът на месечната погасителна вноска. Много по-лесно се договаря разсрочване с 2 години, защото за по-дълъг период банката трябва да начисли провизия и по този начин да реализира загуба. Друга възможност е договаряне на гратисен период през който се заплаща само лихвата или само част от главницата, като лихвата са капитализира и добавя към неизплатената главница. В повечето случаи банките не вземат комисиони за предоговаряне на кредити освен някои такси, свързани с външни услуги - например за оценка на обезпечение при предоговаряне на ипотечен кредит.

С ипотека могат да се платят други задължения

Физически лица, които имат например апартамент, могат да вземат дългосрочен ипотечен кредит (за около 70% от стойността на жилището си, ако не е панелка, и около 40-50% за панел), с който да изплатят други свои задължения - потребителски кредити, лизинг за автомобили… Например безсмислено е, ако притежавате собствен дом, срещу който може да се вземе дългосрочен ипотечен кредит днес при ГПР 9-12%, да обслужвате потребителски кредити с по-високи лихви или да имате неизплатени суми по кредитни карти, при които понякога лихвите са над 20%.

Заемите - само в евро

Ето и два практични съвета. Не вземайте кредити в лева или в друга валута, различна от еврото. А ако трябва да предоговаряте левов заем, превалутирайте кредита си в евро - би трябвало да получите по-ниска лихва. Убеден съм, че когато влезем в еврозоната, левът ще бъде заменен с евро по сегашния фиксиран курс. Няма смисъл да имате кредити в лева и да плащате по-висок лихвен процент. Не вземайте и кредити в долари или швейцарски франкове (особено средно- и дългосрочни), макар че днес лихвите по кредитите в тези валути изглеждат привлекателни. Спекулирането с валутни курсове е високорискова дейност и е работа за професионални валутни специалисти.

www.24chasa.bg

0
February
19

Покрай кредитите българинът често забравя за застраховките. В повечето случаи полицата “Живот“ или “Имот“ е просто една допълнителна излишна хартийка към договора за кредит. Понякога обаче тя се оказва решаваща, а залогът са много пари. Едва ли някой ще бъде изненадан от факта, че застрахователните договори крият повече подводни камъни дори от кредитните. Макар да не са задължителни, застраховките “Живот“, “Злополука“ и “Имот“ са изискване на повечето банки при тегленето на жилищен заем. Банките предлагат подобни продукти и при потребителските кредити, които приличат на смесица между застраховка “Живот“, “Злополука“ и “Безработица“. Най-новото във финансовата мода е, че трезорите започнаха да подаряват застраховки, например “Домашно имущество“, дори при откриване на депозит.

Със застраховките към кредитите трябва да се внимава дори защото не са никак евтини. Както “Сега“ писа, полиците, придружаващи един стандартен жилищен кредит в размер на около 80 000 лв., излизат по около 400-800 лв. на година. Второ, застрахователите са толкова изобретателни в договорите с клиентите, че и най-малкият пропуск може да означава за гражданина нулево обезщетение.

Обикновено, когато тегли кредит и реши да сключи застраховка “Живот“ или “Имот“, гражданинът просто подписва т.нар. декларация за застраховане. Така той се присъединява към вече сключен между банката и определен застраховател групов договор, до който той няма достъп. Често на хората не се дава възможност да се запознаят дори с общите условия по застраховката. Така гражданинът не само не може да избере най-изгодната за него застрахователна оферта, но дори не знае с какви клаузи точно се е обвързал.

По традиция компаниите никога не питат клиента за каквито и да било промени по застрахователния договор. Интересно е да се отбележи, че за разлика от контрактите “гражданин-застраховател“ или “гражданин-банка“, в договорите “банка-застраховател“ изрично се записва, че не се допускат никакви едностранни промени в договора. Застрахователното дружество или банката са длъжни поне да уведомят клиента писмено за всяка промяна в договора, която им хрумне да направят. Това става на адреса, който гражданинът е съобщил. За съжаление обаче, има случаи, в които хората изобщо не биват уведомявани за измененията. Това важи особено за вдигането на ежемесечната застрахователна премия, която клиентът обикновено плаща заедно с вноската по кредита си.

Не са изключение ситуациите, в които банката прекратява договора със застрахователя, без да каже за това на клиента, особено ако полицата е била бонус към кредита. Така човекът си мисли, че е застрахован и че може да разчита на обезщетение при нужда, а впоследствие се оказва, че полица на негово име реално не съществува. По принцип “скъсването“ на договора между банката и застрахователя не би трябвало да прекратява индивидуалното покритие на отделния клиент, ако той продължава да си превежда редовно вноските и премията по застраховката. Това обаче не важи за “безплатните“ застраховки.

Любопитна подробност е, че ако хората закъснеят с плащането на месечната застрахователна премия, повечето застрахователи дават определен срок, обикновено 30 дни, в които плащането да се възстанови. Ако това обаче не стане и гражданинът пропусне да плати навреме повече от 1 месечна премия, застрахователното покритие се прекратява автоматично. Възможно е застраховката да се реактивира по-късно, ако клиентът отново започне да плаща, но за периода, в който гражданинът е бил нередовен, той няма застрахователно покритие. Клиентите трябва много да внимават с частта от общите условия към договора, в която са изброени изключенията от застрахователното покритие.

Обикновено се оказва, че при куп обстоятелства гражданинът сам се съгласява да не получи нито лев обезщетение. Застраховка, която би трябвало да покрива риска “продължителни болнични“ например, се оказва, че не важи, ако отпускът по болест е резултат от “предварително съществуващо заболяване, страдание или физическо състояние, както и неговите усложнения и рецидиви, за което застрахованото лице е получило медицинско консултиране, диагностициране или лечение в 2-годишен период преди датата на влизане в сила на застраховката“. Реално погледнато, такава формулировка изключва куп житейски казуси от обхвата на застраховката. Същото е положението и с придобилите популярност покрай кризата застраховки срещу безработица

Хората, които се застраховат срещу “нежелана безработица в резултат на уволнение“, трябва да знаят, че обикновено застрахователите не плащат компенсация, ако уволнението е станало “по взаимно съгласие“ или ако е дисциплинарно. За да платят на клиента, застрахователите обикновено задължително искат съкратеният да е регистриран в съответното бюро по труда като безработен и да получава обезщетение за безработица.

Обикновено при дълги болнични или при безработица застрахователят покрива само определен брой вноски по кредита, например 6 вноски по всяка отделна временна нетрудоспособност, но не повече от общо 12 вноски. Хората трябва да имат предвид, че някои компании са въвели т.нар. “период на изключване“ и “период на изчакване“. Това значи, че ако кредитополучателят сключи застраховка “Безработица“ на 1 септември, следват 90 дни “период на изключване“, през които човек реално няма застрахователно покритие. Това значи, че дори да бъде уволнен през тези 3 месеца, той няма да получи компенсация. Дори да са минали въпросните 3 месеца обаче, ако гражданинът бъде съкратен или излезе в дълги болнични, започват да текат нови 2 месеца “период на изчакване“. Едва след като и те изтекат и при положение че лицето все още е безработно или е временно нетрудоспособно, то получава застрахователното обезщетение.

За да вземат каквито и да било пари от застраховката си, кредитополучателите трябва да следят изкъсо и друг важен срок - този за уведомяване на застрахователната компания, че е настъпило застрахователно събитие. Обикновено този срок е кратък, например 10 дни. Някои компании искат в същия срок да се представят и всички документи по казуса, например решение на ТЕЛК, лична амбулаторна карта, епикриза и т.н. Често тези бумаги не се набавят нито лесно, нито бързо и срокът за уведомяване  се пропуска, а без да се спази тази процедура няма обезщетение. Ако клиентът представи всички документи за доказване на застрахователното събитие, компанията е длъжна да изплати обезщетението в срока, който е фиксиран в договора. За по-малките кредити това са обикновено десетина дни.

ЧЕЛЕН ОПИТ

В края на октомври за пръв път банка у нас отнесе солена глоба заради нарушения по застраховка, свързана с жилищен заем. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на Райфайзенбанк в размер на 5 584 570 лв. за нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Банката обжалва глобата.

Действията на КЗК са по жалба на гражданина Ивайло Михайлов. През октомври 2004 г. той и съпругата му Ружка са сключили договор за жилищен заем с банката. Според рекламата на трезора при теглене на ипотечен заем клиентът има право на безплатна застраховка “Живот“ за целия срок на кредита за сметка на банката. При сключването на застраховката през 2004 г. с “Български имоти“ двамата съпрузи не са получили екземпляр от полицата под предлог, че тя е групова и в нея има лични данни на много други кредитополучатели. На 15 април 2009 г. съпругата на Ивайло Михайлов починала. По-късно той посещава офис на Райфайзенбанк, за да потърси застрахователното обезщетение. Банков служител обаче му обяснил, че полицата е прехвърлена в друга компания - “Уника“, а няколко дни по-късно Михайлов е уведомен, че застраховката е била прекратена от Райфайзенбанк още на 1 юни 2006 г. и към момента на смъртта й полица на името на жена му не е имало.

При проверката КЗК е установила, че посочените от Михайлов факти са верни. От юни 2004 до 2007 г. банката действително е предлагала безплатна застраховка “Живот“ към отпусканите жилищни заеми, която е рекламирана в много медии. Факт е и че нито “Уника“, нито Райфайзенбанк са уведомили за прекратяването на полицата не само двамата съпрузи, но когото и да било от застрахованите кредитополучатели.

В договора между банката и “Уника“ е присъствала клауза, според която банката се задължава писмено да уведоми застрахованите лица за смяната на застрахователя им. Дори се дава 7-дневен срок на клиентите да се откажат от застраховката. Условието обаче не е било изпълнено и КЗК заключава, че това е в противоречие с добросъвестната търговска практика.

www.dir.bg

0
February
17

Първият месец на годината донесе намаляване с около 0,5 процента на лихвите по ипотечните кредити за закупуване на жилище. Това се казва в анализ на консултантската компания “КредитЦентър”.

Подобна конюнктура е необичайна за януари, защото подобни промоции обикновено се лансират през пролетта. По-изгодните оферти изкарват на пазара клиенти със стабилни доходи които проявяват интерес за кредит и се надяват да купят изгодно имот с инвестиционна цел. Те бързат да разгледат предложенията за продажба на жилища с надежда да сключат сделката на живота си.

Общият обем на отпуснатите нови ипотечни кредити през първия месец на годината се увеличава. Расте делът и на сделките в по-малките населени места, което оказва влияние върху средния размер на кредитите. Неговото понижение не е основание за песимизъм, тъй като обемите, а не размерите, са ключови за съживяването на пазара. Към покупка на имот с кредит интерес имат клиенти вече с по-разнообразен социален и финансов статус.

34 668 евро е средният размер на взетите кредити за страната, а съотношението евро/лева е 91/9 в полза на единната валута. Най-активните кредитополучатели за периода са били младите семейства. Тяхното завръщане на пазара е знак за стабилизиране и успокоение. Те представляват над 45% от всички потребители за месец януари. В резултат на предлаганите по-високи проценти финансиране се наблюдава активност и при най-ниската възрастова група - между 18 и 25 години. През януари са се увеличили сделките на хора в зряла възраст.

Пример за такава е семейство от малък град, дошли преди кризата заедно с децата си - студенти, да живеят и работят в София. През първите две години тук те са плащали по 500 лв. месечно за апартамент под наем. Ниските цени на имотите и рекламните предложения на банките ги мотивират да потърсят двустайно жилище, което да купят. Имат спестени 14 000 евро и теглят 28 000 от банка при лихва 8%.

За срок от 20 години ще имат месечна вноска от 240 евро - малко по-малко от сумата, която са заделяли до момента за наем на жилище. Над 62% от домакинствата, взели ипотечен кредит през януари, са с месечен доход от 1500 до 2500 лв. Най-малък е делът - 5,6 на сто, на семействата с доходи под 1500 лв.

Продължава тегленето на ипотеки с цел рефинансиране на няколко различни по размер и вид кредити (потребителски, по кредитни карти, стокови и др.). В началото на февруари се появи на пазара и кредит с точно такова предназначение. Това остава единствен вариант за хората с натрупани много задължения - месечните плащания по които вече им тежат, и силно натоварват семейните бюджети.

Среден размер на кредитите (евро) и съотношение евро/лева (в %):

София    46 265    92/8

Варна    34 820    82/18

Бургас    31 810    78/22

Пловдив    27 566    76/24

Най-теглени са сумите до € 30 хил.

И в началото на 2010 година най-голям дял продължават да заемат ипотечните кредити между 10 и 30 хиляди евро. Причините са две - от една страна нежеланието на клиентите да теглят големи суми, при които рискът е по-висок, и от друга страна - по-големият дял на сделките в по-малките населени места, където най-често се купуват имоти на стойност до 25 000 евро.

Кредитите между 30 и 50 хиляди евро са следващите най-популярни за кредитополучателите и почти 90% от тях са усвоени в София и Варна. Сумите под 10 000 евро продължават да се теглят под формата на потребителски кредит, където процедурите и разходите са значително по-ниски.
Срокът, за който се теглят кредитите, е най-често между 10 и 15 години (34,6%) и между 16 и 20 години (32,5%). Страхът от оскъпяване отдръпна клиентите и ипотечни кредити със срок от над 30 години изцяло липсват.

www.imoti.net

0
January
15

Горната граница на потребителския кредит става 147 000 лева. Това реши парламентът, който гласува на първо четене законопроекта за потребителския кредит. Досега горната граница на този вид заем беше 40 000 лева. Долната обаче остава същата - 400 лева.

Депутатите одобриха текстове от законопроекта, според които в срок от 14 дни след сключването на договор за потребителски заем, можем да се откажем от него. Ако се спази срокът за отказ, не се дължат неустойки, както и обяснения за причините, е записано в законопроекта. Клиентите на банката ще й върнат само главницата, както и лихвата, начислена за съответния период. Те трябва да направят това без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ.

С новия закон се въвежда стандартизирана форма за предоставяне на преддоговорна информация - т. нар. “Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит”. Всички кредитори задължително трябва да предоставят този формуляр преди сключване на договора за кредит.

www.trud.bg

0
January
13

Ако дължите пари, например на банка и не можете да изплащате кредита и сте заложил имот като обезпечение, логично ще стигнете до публична продан. Ако обаче се надявате там да получите добра цена, която да ви помогне с погасяването на дълга, най-вероятно ще останете безкрайно разочаровани. Законът и процедурите при публичната продан са така конструирани, че интересът на потенциалните купувачи е по-добре защитен от вашия на собственик.

Търговете винаги клонят към най-ниската цена, а механизмите, заложени с промяна на Гражданско процесуалния кодекс от март 2008 година, освен, че почти сигурно гарантират неприятен резултат за продавача, дават хляб и на спекулантите.

Ако тръгнете да търсите доказателства за това, че продавачите са почти винаги ощетени, вие ще ги намерите. Самите правила за провеждане на публична продан от съдебен изпълнител предразполагат към подобни съмнения, а това е достатъчно. Там е работата, че в случая няма нищо незаконно, дори напротив. Това, че някой може да  съзре нишата и да се възползва, не е основание да го сочим за виновен в нещо лошо, смята Георги Палпурин, създател на сайта targ.bg. Според него е нужна промяна на промяната в ГПК от 2008 година, касаеща правилата за наддаване още повече, че след кредитния и имотния бум през последните няколко години, може да се очаква нарастване в броя на лицата, които ще опрат до публичната продан.

Принципно правилата за провеждане на търговете са простички. След проверка на тежестите върху имота, определянето на начална цена и обявяване на публичната продан, тя събира участниците и техните оферти. Те се подават в запечатан плик до съответния районен съд, като тук е и първият проблемен текст в закона. Играчите не са ограничени в броя на наддавателните предложения, които подават.

Така например, ако на търга се предлага имот с начална цена 50 000 лв. /и пазарна 90 000 лв./, един играч може да кандидатства с 10 различни оферти, като с тях зададе диапазон 85 000 - 50 000 лв.

На пръв поглед, имаме цена, която идеално удовлетворява затъналия в дългове продавач на имота. Но от друга страна зададената висока цена от 85 000 лв., която е близка до пазарната, може да отблъсне другите участници в търга.

В същото време играчът с десетте оферти може да се откаже от всяко едно от предложенията си в рамките на този търг или да се откаже от 9-те, но да поддържа последната и така, елиминирал конкуренцията, да получи имота на възможно най-ниската цена.

Законът дава възможност за преминаване на търга от таен в явен, което дава надежда за играчите, че могат да променят резултата в движение. Ако при отварянето на офертите се окаже, че най-високата цена е съвсем малко над останалите, играч, класиран по-назад може да направи още една стъпка на горе, устно. Ако обаче отново случаят е подобен на онзи с 10-те оферти, една от които близка до пазарната цена на имота, участниците, които се надяват на устно наддаване, просто нямат шанс.

Тези правила задават предпоставка за купувачите да се възползват от възможностите да получат имота на най-ниската цена. По този начин обаче може да се “изяде” разлика от порядъка на 10-20 хил. лв. , която длъжникът, чийто имот е изложен на продан, би могъл да получи, ако търгът се организира по малко по-различен начин и с това да облекчи бремето си.

Според Георги Палпурин добра практика в това отношение е въвела столичната агенция за приватизация. Там търговете се провеждат само явно, като наддавачите нямат възможност да се отказват до безкрай от офертите си. Ако имотът не бъде закупен на най-високата предложена цена, то той може да бъде закупен само на следващата по-ниска. Ако и тогава купувачът се откаже, търгът се прекратява и в рамките на 1 месец се организира нова продажба.

Според Палпурин инициатива за промяна на правилата при търговете за имоти, която да доведе до по-голяма защита на интереса на собствениците им, досега никой не е проявявал. Тя обаче е необходима, за да пресече стимулите за саботиране на търговете чрез манипулации, а и за да помогне на длъжниците. Има сдружения, сформирали се като ефект от финансовата криза с членове, имащи затруднения при изплащане на дълговете си и застрашени от принудителна продажба на собствеността, които искат помощ от държавата, тоест от останалите членове на обществото, което да плати за техните грешки, което е нелепо, коментира специалистът по темата.

Поправка в правилата, която да защити интересите при публична продан на имущество, би била достатъчна подкрепа за подгонените от кредитори. Още повече, че у нас фалираш ли, плаща семейството ти, децата ти и единственият начин да се измъкнеш, е да си цял живот безработен и да нямаш никаква собственост.

www.darikfinance.bg

0
January
8

При жилищен кредит от 60 000 лв. за срок от 20 години и заплата от 1000 лв. месечно може да се спестят 500 лв. данъци с облекчението за млади семейства. Това каза Боряна Георгиева, директор “Обслужване” в Национална агенция за приходите (НАП) на пресконференция по повод данъчно-осигурителната кампания 2010 г. При данъчното облекчение за млади семейства се приспадат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице (приспадане от данъчната основа), а не дължимият данък.

От това данъчно облекчение може да се възползват и работещи само на трудов договор, но само с подаване на данъчна декларация, от която по принцип са освободени. Заедно с нея от НАП изискват и копия от други документи - акт за граждански брак, справка за имотното състояние на ползващия облекчението, договор за ипотечен кредит, заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски и размерите на главницата и лихвите по кредита, документи, удостоверяващи направените през 2009 г. вноски (писмена справка, заверена от банката или копия от платежните нареждания).

Ако в резултат на ползваното облекчение се получава надвнесен данък, той ще бъде възстановен по банков път в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., НАП изготвя официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. Сумата от облекчението се прихваща, ако данъкоплатецът има дългове към бюджета или се възстановява по посочената банкова сметка, в случай че няма неплатени публични дългове. Ако данъкоплатецът има друг жилищен имот не може да ползва облекчението, тъй като то е само за млади семейства, които имат само едно жилище, за купуването на което са взели ипотечен кредит, като кредитът може да е получен и преди 2009 г., подчертаха от НАП.

Друго нововъведение от тази година в декларирането на данъци за изминалата е посочването на получените и предоставени заеми без тези от банка. Промяната е свързана с прекратяването на практиката при ревизии доходи да се оправдават със заеми от приятели и роднини. Такива заеми трябва са се декларират, ако общият размер на получените надхвърля 10 000 лв. и към края на 2009 г. част от тях са непогасени. Получените и предоставени заеми се декларират в Част VII от общото тяло на декларацията за облагане на доходите на физически лица.

НАП запазва сроковете за подаване на декларации и за плащане на данъци непроменени - до 31 март за фирмите и до 30 април за физически лица.

От 11 януари четете всичко за данъците и плащането им.

Условия за облекчението

- договорът за ипотечния кредит да е сключен от лице с граждански брак
- поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за кредит
- ипотекираното жилище да е единствено за семейството през данъчната година
- облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата

www.dnevnik.bg

0
December
7

Положителните тенденции на ипотечния пазар продължават и през ноември сочи анализът на КредитЦентър за предпоследния месец на годината. Само за месец, средният размер на усвоените ипотеки е възстановил малко над 9% от стойността си и вече надвишава 40 000 евро. Запитванията са нараснали с 15%, като въпреки активните рекламни кампании, банките привличат предимно „качествени” кредитоискатели.

Това влияе положително както на общите обеми, реализирани през периода, така и на срока за одобрение и усвояване. Данните на КредитЦентър сочат, че около 40% от всички запитващи имат идеалния за банките профил. Този профил включва следните характеристики - осигурителен доход на домакинството над 2000 лв., осигурено самоучастие за над 40% от стойността на придобивания имот, липса на други кредити или лизинги, възраст 30-35 години, постоянна месторабота със стаж над 2 години.

И не на последно място, този клиент е избрал и иска да купи с кредита напълно завършен имот в квартал с добър имидж и изградена инфраструктура. През месец ноември гъвкавост показаха и две от банките, като предложиха продукти, разработени специално за кризата.

Това са кредити с фиксирана лихва за началния период от една и съответно две години, като лихвите тръгват от 6.85% за десетгодишни заеми в евро. Основната цел на тези продукти е да дадат сигурност на ползвателите през периода на криза и в същото време възможност след нейното отшумяване, когато икономическата среда ще се подобри, да се възползват от по-добрите пазарни лихвени нива.

В края на календарната година, хората, които купуват имот с кредит, трябва да бъдат по-внимателни при определяне на сроковете в предварителните си договори. Съветът на експертите е да се остави пролука от минимум два месеца, тъй като декември е активен само през първата си половина, а част от ключовите институции са във ваканция през януари, което ще удължи сроковете за събиране на необходимите документи и изповядването на сделката.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през ноември е 40487 евро, а съотношението евро/лева е 88 на 12 в полза на европейската валута. Най-високи са изтеглените кредити в столицата - 46 839 евро, като тези в евро са 90% от общите изтеглени кредити. Най-много кредити, или 55.2% от всички, са отпуснати на хора на възраст между 26 и 35 години.

www.profit.bg

0