April
8

Над 4 млрд. лв. са необхо­дими, за да бъде саниран остарелият сграден фонд в България. Това съобщи на кръгла маса в София вчера зам.-министърът на регио­налното развитие Калин Рогачев. В момента в минис­терството се изпълнява пи­лотен проект за саниране, припомни той. Според Асоциацията за реновиране на етажната собственост са нужни про­мени в Закона за устройство на територията. Тяхното предложение е санирането да бъде включено в кръга на обектите, за които не се из­исква одобрение на инве­стиционен проект за разре­шаването им. С друг текст се предлага да бъдат задължи­телни обследванията за енергийна ефективност при обновяване на сгради. «Ще обсъдим предложе­нието за промени в закона, но санирането не се свежда само до енергийна ефектив­ност”, коментира по-късно пред журналисти Рогачев.

www.dir.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.