April
27

Промените в Общия устройствен план (ОУП) на София предвиждат разши­ряване на жилищното стро­ителство, но вече няма да се допуска да се строят кооп­ерации “на парче”, а ще се изграждат цели жилищни ком­плекси с предвидените по закон зелени площи между блоковете.
Жилищното строителство ще обхване основно периферните райо­ни на града, като задължително условие ще бъде първо да се изгради обслужващата инфраструктура към тях. Това съобщи вчера арх. Яни Вълканов от общинското предприятие “Софпроект”. Концепцията за развитие­то на София до 2020 г., спо­ред последните промени в ОУП, включва 5 основни при­оритета. Първата задача е обновяване на градския цен­тър. Втората цел е да се на-ложи строг контрол върху строителството в южните райони на града с цел опазването на Витоша. Тре­тият приоритет е разви­тието на диагонала северозапад-югоизток. Четвърта­та задача е свързана с разра­стването на северните ра­йони на София и селищата от старопланинската яка. Петият приоритет е модернизацията на транс­портната система. До 2020 г. метрото тряб­ва да се превърне в гръбнака на транспорта в столица­та. В дългосрочен план се предвижда подземната же­лезница да стига до Креми­ковци. Сериозно развитие ще претърпи и трамвайна­та система. Има проект трамвайните линии да сти­гат до Малинова долина. Ще се използва и пустеещата в момента жп мрежа в града, като по нея ще вървят ско­ростни (до 160 км. в час) вътрешноградски влакове. Планира се и изграждане на непрекъсната мрежа от велоалеи с безопасни връзки между кръстовищата. За по-бързото реализиране на колоездачните маршрути ще се използват части от широките тротоари, като около ключови места като спирки на метрото и обществени сгради ще се изгра­дят велопаркинги. Новият ОУП придава и специален защитен статут на зелените площи и зоните за спорт и отдих като гаранция, че те няма да бъдат застроени. Като пример арх. Яни Въл­канов каза, че със статут на неприкосновени зелени пло­щи вече са парковете във Военноисторическия музей и Семинарията./в. “Класа”

www.dir.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.