April
30

През март 2009 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 3.49%. В сравнение с март 2008 г. той намалява с 1.34 пр.п., а спрямо февруари 2009 г. намалява с 0.43 пр.п. Индексът ЛЕОНИА e 3.53%, като спрямо март 2008 г. намалява с 1.32 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец намалява в сравнение с март на предходната година с 0.74 пр.п. до 5.64%, а този за 3 месеца - с 0.10 пр.п. До 6.58%.

Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 5 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с март 2008 г. намалява с 0.32 пр.п. до 4.45%. Дългосрочният лихвен процент за оценка степента на сближаване (ДЛП) през март 2009 г. е 7.73%, като спрямо същия месец на 2008 г. се повишава с 2.88 пр.п. В сравнение с февруари 2009 г. ДЛП се увеличава с 0.64 пр.п.

През март 2009 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава спрямо март на предходната година с 0.95 пр.п. до 11.27%, а по тези, договорени в евро - с 0.52 пр.п. до 9.08%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 1.43 пр.п. до 10.76% при кредитите, договорени в левове, и се увеличава с 0.50 пр.п. до 8.92% при кредитите, договорени в евро.

През март 2009 г. спрямо февруари 2009 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.29 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.30 пр.п. Същият показател при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 2.42 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.03 пр.п.

През март 2009 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава в сравнение с март 2008 г. с 2.13 пр.п. до 12.27%, по жилищните кредити в левове - с 1.33 пр.п. до 9.65%, по жилищните кредити в евро - с 1.78 пр.п. до 9.08%, а по другите кредити в левове - с 0.39 пр.п. до 12.74%.

През март 2009 г. в сравнение с февруари 2009 г. средните лихвени проценти по кредитите за потребление в левове, по жилищните кредити в левове и по другите кредити в левове намаляват съответно с 0.23, 0.30 и 1.10 пр.п., а по жилищните кредити в евро те се увеличават с 0.85 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през март 2009 г. е 13.44%, като спрямо март 2008 г. той се увеличава с 2.22 пр.п. Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове в сравнение със същия месец на 2008 г. се увеличава с 1.26 пр.п. до 10.38%, а по жилищните кредити в евро - с 1.67 пр.п. До 9.84%.

През март 2009 г. в сравнение с февруари 2009 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове и по жилищните кредити в левове намалява съответно с 0.28 и 0.25 пр.п., а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.86 пр.п.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през март 2009 г. в сравнение с март 2008 г. се повишава с 1.40 пр.п. до 6.00%, а по тези в евро - с 0.43 пр.п. до 4.13%. В сравнение с февруари 2009 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.20 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.46 пр.п.

През март 2009 г. спрямо март 2008 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 2.90 пр.п. до 7.81%, а по тези в евро - с 2.07 пр.п. до 6.06%. В сравнение с февруари 2009 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.10 пр.п., а по тези в евро - с 0.15 пр.п.

През март 2009 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове е 9.76%, като спрямо март 2008 г. той се увеличава с 0.33 пр.п. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове нараства с 1.05 пр.п. до 11.10%, а по тези в евро намалява с 1.04 пр.п. До 7.39%.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през март 2009 г. спрямо март 2008 г. се увеличава с 0.31 пр.п. до 14.00%. Същият показател при кредитите за потребление в левове се увеличава с 1.51 пр.п. до 12.15%, при жилищните кредити в левове - с 0.79 пр.п. до 9.62%, при жилищните кредити в евро - с 0.10 пр.п. до 7.88%, а при другите кредити в левове - с 0.65 пр.п. До 12.94%.

През март 2009 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите намалява спрямо същия месец на предходната година с 0.13 пр.п. до 0.53%, а този по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 1.58 пр.п. до 5.91%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, се повишава с 0.83 пр.п. до 4.11%.

През март 2009 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в сравнение с март 2008 г. се увеличава с 0.11 пр.п. до 1.05%, а този по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 2.03 пр.п. до 6.76%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, се повишава с 0.72 пр.п. до 3.78%.

www.profit.bg

Един коментар

Благодарю. Появилась умная мысль, но нуждается в подробной реорганизации старой идеи, займусь на днях. И сразу поделюсь информацией с читателями блога!

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.