June
4

Въпреки че купуването на жилище е едно от най-важните решения, да го продадете също не е лесно. Всеки би искал да вземе за малката си панелна гарсониера цяло състояние, но това просто не е възможно.

1. Проучване на пазарните условия

Ако сте решили да продадете имота си, като начало трябва да прецените дали да се заемете сами с тази задача или да ползвате услугите на квалифицирана компания, специализирана в тази област. И в двата случая, хубаво би било хубаво да направите щателно проучване на пазара на сходни имоти с вашия и не само.

Проверете ценовите нива на подобните на Вашия имоти в района и съответно колко дълго са били на пазара. В голяма част от случаите обявените цени са офертни и задължително трябва да се преговаря по тях. Ето тук опитният консултант може да Ви спести време и усилия и да Ви ориентира максимално точно за реалната цена на вашия имот.

В случай че прецените, че е по-добре да продадете имота си, без да използвате помощта на компания, най-вероятно ще си спестите заплащането на комисионна, дължима към консултантската компания.

Важно е да се спомене обаче, че подготовката на имота с цел да бъде по-конкурентноспособен, цялостното му маркетиране, оформяне на рекламата и нейните публикации, биха били до голяма степен по-качествени, ако използвате помощта на професионалисти.

Най-добре е, за да са ясни взаимоотношенията между вас и фирмата, която ще ви представлява, още от самото начало всичко да бъде уредено в писмен вид под формата на договор за посредничество. Този договор поставя уговорките между двете страни, включително колко дълго компанията ще представлява вашето имущество и какво възнаграждение ще получи.

2. Необходими документи

Важно е да набавите всички необходими документи, доказващи собствеността предварително, иначе рискувате при поява на купувач да не сте достатъчно добре подготвен. Следете за давността на документите, някои от тях са с различен срок и е добре периодично да се подновяват. Нужните документи в повечето случаи са:

- Документи, удостоверяващи правото на собственост - най- често това е нотариален акт, но може да бъдат: крепостен акт; договори за продажба, сключени по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти, които ако са сключени след 01.06.1996г.; Решение на съд по чл.19 от ЗЗД, влязло в законна сила /за обявяване на предварителен договор за окончателен/ и Постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан; Удостоверение за наследници на лицата, които са собственици по документа за собственост; Нотариално завещание, саморъчно завещание, вписано в службата по вписванията, ако е обявено след 01.01.2001г.

- Други документи:

- Декларация за съгласие за продажба по чл.33 от ЗС, при отказ на собственика да изкупи предложените му идеални части;

- Нотариално заверено пълномощно - при необходимост от осъществяване на сделката чрез пълномощник. Към него се прилагат попълнени и нотариално заверени декларации за гражданство и гражданско състояние и декларации за липса или наличие на данъчни задължения по смисъла на чл.226, ал.1 от ДПК.

- Декларация за отказ от право на ползване, ако в първичния нотариален акт има запазено или учредено право на ползване. Декларацията следва да е заверена нотариално и вписана в Службата по вписванията;

- Удостоверение за граждански брак, Съдебно решение за развод /с приключило делбено дело/, при продажба на жилище, което е съпружеска имуществена общност.

- Задължителни документи удостоверяващи актуалното състояние на имота:

- Актуална скица на имота - издадена от общинската техническа служба по местонахождението на имота, ако се прехвърля право на собственост върху земя;

- Актуална данъчна оценка по чл.226, ал. 1 от ДПК, издадена по молба на собствениците от данъчната администрация по местонахождение на имота;

- Декларация за гражданство и гражданско състояние - попълва се от всички купувачи и продавачи на имота;

- Документи за самоличност на лицата по сделката;

- Квитанции за внесени държавни такси, дължими от страните по сделката (в определени случаи).

- В случай, че сделката се извършва от юридическо лице се изискват:

- Актуално правно състояние на дружеството от Окръжния съд по седалището и адреса на управление на дружеството /срок не по-късен от 6 м. от неговото издаване/;

- Решение на компетентния орган, който съгласно учредителния акт на дружеството /Устав, Дружествен договор/ е оправомощен да взима решения за разпореждане със собственост на дружеството;

- Нотариално заверени изрични пълномощни, съдържащи точното описание на имотите, както и действията, които лицето е упълномощено да извърши.

3. Финализиране на сделката

Покупката на недвижим имот може да се осъществи на няколко етапа или директно след направата на необходимите проверки да се сключи окончателен договор за покупко-продажба /Нотариален акт/.

Източник: Colliers

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.