July
7

През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 000 сгради или с 0.1 на сто повече в сравнение с 2007 година, съобщи Националният статистически институт. Общо в България са регистрирани 3 767 000 жилища, като 63.5 на сто от тях се намират в градовете, а 36.5 на сто - в селата. Към края на миналата година стоманобетонните сгради в страната са 103 000 с 1 217 000 жилища в тях, тухлените сгради - 1 578 000 с 2 097 000 жилища, а 453 400 жилища се намират в 452 900 сгради с друга конструкция.

В градовете 48.8 на сто от жилищата се намират в стоманобетонни сгради, 47.5 на сто - в тухлени и 3.7 на сто - в други. Същевременно 69.8 на сто от жилищата в селата са в тухлени сгради, 26.5 на сто в други и само 3.7 на сто в стоманобетонни сгради. По-голяма част от жилищата са с две и три стаи - 65.3 на сто от всички жилища в страната, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 23 на сто, а едностайните са 11.7 на сто. През 2008 г. най-висок е относителният дял на жилищата в селата с четири и повече стаи - 33.5 на сто, докато в градовете те са 17 на сто. Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.2, а в градовете - 2.6 . Осигуреността с жилища на 1000 души в селата нараства с 1.8 на сто спрямо преходната година, докато в градовете - с 0.7 на сто . През 2008 г.

най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в областите Перник - 718, София - 707, Видин - 640, Ловеч - 630 и Габрово - 614. Най-висок среден брой брой обитатели на едно жилище през 2008 г. е отчетен в градовете в областите Благоевград - 2.6, Пловдив - 2.5, Пазарджик - 2.4, София (столица) - 2.4 и в селата в областите Благоевград и Разград - съответно 2.3 и 2.2, a най-малък - в селата на област Перник - 0.7. През 2008 г. общата площ на жилищата е 240 706 000 кв. м. или с 0.7 на сто повече в сравнение с 2007 г., като увеличението в градовете е 0.9 на сто, а в селата - 0.2 на сто. Най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в област Перник - 42.9 кв. м, следвана от областите Видин - 42.4 кв. м, София - 41.4 кв. м, Ловеч - 39.9 кв. м и Монтана - 3

www.imoti.net

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.