August
20

С новия Семеен кодекс, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г., се правят съществени изменения в имуществените отношения между съпрузите.

Въвеждат се три имуществени режима: на общност, на разделност и договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществени отношения. Този режим ще се прилага автоматично и към съществуващите към момента на влизане в сила на новия кодекс бракове. На съпрузите се даде възможност, разбира се, при желание от тяхна страна, да преминат към някой от другите два законови режима - разделност или брачен договор.

Подчиняването на всички заварени бракове на режима на общност не би било проблематично, ако съществуваше пълно съвпадение между попадащото в съпружеската имуществена общност по стария и по новия кодекс. Разлика обаче има и тя е значителна.

Кое остава същото или почти същото по новия кодекс?

Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Като пример това са недвижимите имоти (апартаменти, къщи, земеделска земя, незастроени урегулирани поземлени имоти). Както и всякакъв вид движими вещи (лек автомобил, телевизор, пералня, хладилник, картини, книги).

Както и досега, няма да се включват в общността и ще се смятат за лични вещните права, придобити преди брака, както и придобитите от съпруг по време на брака по дарение или по наследство. Разпореждането с общо имущество, т.е. продажба или замяна, ще продължи да се извършва съвместно от двамата съпрузи.

С личното си имущество съпрузите, както и досега, ще се разпореждат свободно както по отношение на трети лица, така и по отношение на другия съпруг.

С едно ограничение - за разпореждане със семейното жилище, което е собственост на единия съпруг, е необходимо съгласие и на другия, ако те нямат друго жилище (общо или само на единия от тях).

В съпружеската имуществена общност обаче новият Семеен кодекс не е включил паричните влогове, както това е по все още действащия кодекс. По аргумент от противното те вече ще са част от личното имущество на всеки съпруг.

Когато новият Семеен кодекс влезе в сила, при заварени бракове недвижимите имоти, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, ще продължат да бъдат част от съпружеската имуществена общност.

А паричните влогове, по презумпция също така придобити в резултат на съвместен принос, от общи на двамата съпрузи ще се превърнат в част от личното имущество на съпруга, на чието име е банковата сметка.

Като цяло преходен режим не е предвиден.

Разбира се, в кодекса е уредена възможност при развод да бъдат получени част от вземанията (от този вид са и парите по сметки в банки) на другия съпруг.

Като трябва да са изпълнени следните условия: те да са придобити по време на брака, да са на значителна стойност и съпругът да е допринесъл за придобиването им с труда си, с грижи за децата или с работа в домакинството.

Разбира се, налице е и житейското условие другият съпруг междувременно да не е преобразувал паричния влог в друго лично имущество, от което законът не предвижда възможност да се търси част. Например да е купил недвижим имот.

Такива са правилата, предвидени в чл. 18-32 и параграф 4 от новия Семеен кодекс.

www.trud.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.