March
30

История

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ

Национално сдружение “Недвижими имоти” /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

През десетте си години на съществуване НСНИ създаде регионални структури в почти всички големи градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Сливен, Видин, Шумен, Добрич, Ямбол и др.

Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. В почти всички страни по света съществуват такива сдружения. Те са призвани да работят за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга.Тези сдружения трябва да бъдат лидери в сферата на професионалното образование, в лобирането и в борбата за промени в законодателството, които да осигурят по-високи стандарти на етика и управление.

През десет годишния си период на съществуване НСНИ работеше и продължава да работи за увеличаване наа броя на членовете си и за повишаване на професионализма им.

Целта на НСНИ е да наложи стандарт за качество в бизнеса с недвижими имоти в Република България.

Във връзка с целите и задачите, които си е поставило сдружението са обособени шест постоянни национални комисии:

* Национална комисия по професионална етика;
* Национална комисия по професионална квалификация;
* Национална комисия по връзки с медиите ;
* Национална комисия за браншово лицензиране;
* Национална комисия за международни връзки;
* Национално комисия по връзки с регионалните структури.

Фирмите, членуващи в НСНИ проправят пътя за развитие на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Сдружението осигурява на своите членове професионално обучение на високо ниво с лектори от страната и чужбина. Националният съвет, подпомаган от всички членове на НСНИ работи по създаването на законодателство, което да създаде нормативна уредба за посредниците в сделките с недвижими имоти и да наложи професионални и коректни стандарти в този бизнес. Създаването и усъвършенстването на нормативна уредба в търговията с недвижими имоти ще допринесе за растежа в сектора за недвижими имоти и ще защити купувачите и продавачите на свободния пазар.

През всичките си години на съществуване НСНИ е изграждало своя имидж на професионална организация не само в България, но и в световен мащаб. Сдружението е член и работи активно с редица междунаодни организации, като:

* CEREAN / Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти /, със седалище в гр. Прага -Чехия. CEREAN е създадена на 10 юни 1995 г. на втората годишна конференция на асоциациите за недвижими имоти от Централна и Източна Европа.
* NAR /National Association of Realtors - Националта асоциация на реалторите в САЩ/, със седалище гр. Чикаго, САЩ.
* IRPF /International Real Property Foundation - Международна фондация за недвижима собственост/, със седалище гр. Чикого, САЩ.
* FIABCI - България - Световната федерация на професията по недвижими имоти, със седалище гр. Париж, Франция.

Представители на сдружението участват ежегодно в мероприятията на международните организации с цел изучаването на опита на страните с развита пазарна и кономика и прилагането на българсия пазар на новостите в този бизнес в световен мащаб.

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

Мисия

Национално сдружение “Недвижими имоти” /НСНИ/ е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел и е регистрирано по Закона за лицата и семействата. В последствие с настъпилите промени в българското законодателство сдружението бе пререгистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
През десетте си години на съществуване НСНИ създаде регионални структури в почти всички големи градове в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Враца, Сливен, Видин, Шумен, Добрич, Ямбол и др.
Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти. В почти всички страни по света съществуват такива сдружения. Те са призвани да работят за защита както на своите членове, така и на потребителите на този вид услуга.Тези сдружения трябва да бъдат лидери в сферата на професионалното образование, в лобирането и в борбата за промени в законодателството, които да осигурят по-високи стандарти на етика и управление.

През десет годишния си период на съществуване НСНИ работеше и продължава да работи за увеличаване наа броя на членовете си и за повишаване на професионализма им.

Целта на НСНИ е да наложи стандарт за качество в бизнеса с недвижими имоти в Република България.

Във връзка с целите и задачите, които си е поставило сдружението са обособени шест постоянни национални комисии:

* Национална комисия по професионална етика;
* Национална комисия по професионална квалификация;
* Национална комисия по връзки с медиите;
* Национална комисия за браншово лицензиране;
* Национална комисия за международни връзки;
* Национално комисия по връзки с регионалните структури.

Фирмите, членуващи в НСНИ проправят пътя за развитие на пазара на недвижими имоти в нашата страна. Сдружението осигурява на своите членове професионално обучение на високо ниво с лектори от страната и чужбина. Националният съвет, подпомаган от всички членове на НСНИ работи по създаването на законодателство, което да създаде нормативна уредба за посредниците в сделките с недвижими имоти и да наложи професионални и коректни стандарти в този бизнес. Създаването и усъвършенстването на нормативна уредба в търговията с недвижими имоти ще допринесе за растежа в сектора за недвижими имоти и ще защити купувачите и продавачите на свободния пазар.

През всичките си години на съществуване НСНИ е изграждало своя имидж на професионална организация не само в България, но и в световен мащаб. Сдружението е член и работи активно с редица междунаодни организации, като:

* CEREAN / Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти /, със седалище в гр. Прага -Чехия. CEREAN е създадена на 10 юни 1995 г. на втората годишна конференция на асоциациите за недвижими имоти от Централна и Източна Европа.
* NAR /National Association of Realtors - Националта асоциация на реалторите в САЩ/, със седалище гр. Чикаго, САЩ.
* IRPF /International Real Property Foundation - Международна фондация за недвижима собственост/, със седалище гр. Чикого, САЩ.
* FIABCI - България - Световната федерация на професията по недвижими имоти, със седалище гр. Париж, Франция.

Представители на сдружението участват ежегодно в мероприятията на международните организации с цел изучаването на опита на страните с развита пазарна и кономика и прилагането на българсия пазар на новостите в този бизнес в световен мащаб.

В повечето страни в света има създадена нормативната база, която дава сигурност както на посредниците, така и на клиентите на пазара за недвижима собственост. НСНИ, изучавайки чуждия опит се стреми да наложи световните стандарти в практиката на недвижимите имоти в България.

www.nsni.bg

http://www.cerean.com/

http://www.fiabci.com/

НСНИ обсъжда европейските стандарти за хармонизиране на професията 

Лъчезар Искров Председател на НСНИ  

Окончателното обсъждане и приемане на документа „Изисквания към  услугите, извършвани от агентите по недвижима собственост”, изготвен от Европейски комитет по стандартизация (CEN - European Committee for Standardisation), ще се проведе от 7 до 9 май 2008 г. в Малага. С приемането на директивата от Европейската комисия този документ ще има препоръчителен характер за страните - членки на Европейския съюз. Този документ е плод на усилията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни.

Какво породи и необходимостта от приемане на общи стандарти и хармонизиране на професията?

Националните власти във всяка една от страните - членки на Европейския съюз, имат право да поставят условия за упражняването на специфична професия от лица, притежаващи необходимата квалификация и доказана професионална подготовка.Регламентацията на професията на агента за недвижима собственост в отделните страни - членки на Европейския съюз, се движи в широки граници – от липсата на специални изисквания в Германия и Холандия до необходимостта от университетски изпит и минимален едногодишен стаж във Франция.Тази ситуация определено не отговаря на променените условия на пазара при постоянно нарастващия брой и обем на международните сделки и глобализацията на много от агенциите и бизнес сдруженията за недвижима собственост. Европейският форум за услугите, свързани с бизнеса (EFBRS), прие, че един от елементите, които определят качеството на услугите, е професионализмът на лица, предоставящи услуги, и във връзка с това предложи разработването на подходящи стандарти за квалификация. Що се отнася до агентите на недвижима собственост, три са основните цели:1. Стандартизация на принципите за професията агент на недвижима собственост с оглед хармонизиране на дейността и сделките в рамките на Европейския съюз.2. Стандартизация на изисквания за квалификация за упражняване на дейността.3. Стандартизация на речника и основните термини при сделки с недвижима собственост.Европейският стандарт въплъщава основните принципи на глобална откритост и прозрачност, консенсус, техническо взаимодействие и национална ангажираност, които се гарантират от създадената Техническа комисия към Европейския комитет по стандартизация (CEN), в която са представени всички заинтересовани страни. Мандатът на Техническата комисия бе подготвянето на проект на Европейски стандарти за дейността на агентите на недвижима собственост. Европейският съвет декларира желанието за създаването на условия за открита и лоялна конкуренция между доставчиците на услуги. Налагането на стандарти  за квалификацията на агентите на недвижима собственост ще повиши тяхната конкурентноспособност на Европейския пазар и ще съдейства за свободното упражняване на професията във всяка една от европейските страни. Въвеждането на стандартите ще повиши ефективността благодарение на общовъзприетата технология  на транзакциите с недвижима собственост в различните европейски държави,  ще повиши доверието на клиентите към агентите на недвижима собственост и ще им гарантира допълнителна правна защита.

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.