March
16

Новите разпоредби задължават банките да дават подробна информация на клиентите още преди те да решат дали ще вземат кредит. За целта у нас ще бъде приложен стандартен европейски формуляр.

В него се посочват всички детайли - вноски, годишен процент на разходите, главница заедно с лихвите и евентуалните допълнителни разходи, наказанието при просрочие и др. Целта е потребителят да може да се ориентира и да избере банката, която му предлага най-изгодни условия.

Съдържанието на договорите също ще е съобразено със задължителни изисквания. Банките трябва да записват периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент.
Така потребителят ще е наясно кога и защо ще му начисляват повече. Ако тази информация не фигурира в договора, то той ще е недействителен и както клиентът, така и банката ще трябва да върне полученото от другата страна.

В договора ще фигурира и общата сума, която потребителят дължи. Тя ще се изчислява към момента на сключване на договора въз основа на допустими варианти за годишния процент на разходите. Потребителите ще слагат подписа си и под информация каква е наказателната лихва при забавена вноска, какви са начините за промяната й, последствията при неплащане и др.

В договорите вече ще е записан и адресът на Комисията за защита на потребителите, която приема жалби за нарушения по тях. Ведомството следи и за коректността на рекламите и налага санкции, ако в тях не са посочени всички разходи.

Комисията ще дава безплатни съвети за правата на клиентите и ще съдейства за решаване на спорове. Тя, както и сдруженията на потребителите могат да подават искове срещу действия на банките, които нарушават правата на клиентите.
В правомощията й е и завеждане на искове за обезщетения. Ведомството ще има право на достъп до банковите офиси и документи.

Към него потребителите могат да се обръщат и ако банката наруши правилата за предсрочното погасяване на кредита. При такова проектозаконът забранява начисляване на неустойки, когато лихвеният процент е плаващ и договорът е за овърдрафт.

Санкциите в закона стигат до 10 хил. лв. Това е максималната глоба, ако бъде отказано предсрочно погасяване или се начисли наказателна такса при заеми с плаваща лихва. За неспазване на изискванията за преддоговорна информация и за съдържание на договора санкциите са до 2000 лв. за физически лица и до 8 хил. за юридически.

Числата в рекламите с еднакъв шрифт и размер

Изписването с дребен шрифт на лихвения процент, годишните разходи по кредита или общия му размер е забранено, предвижда законът. Според него цифрите, посочени във всяка писмена реклама, трябва да са еднакво големи. Те трябва да са и с еднакъв по вид и формат шрифт. Това ще важи не само за лизинга и потребителските кредити, но и за ипотечните.

Така към примамливите реклами с изгодни лихвени проценти вече ще трябва да е включена на видно място и подробна информация за всички разходи по заема, общата му сума, размера на вноските, срока на кредита, уточнение дали лихвата по него е фиксирана, или плаваща.

При потребителските реклами тези данни трябва да са придружени и с разбираем за потребителя пример. Условията за съдържанието на рекламата ще са задължителни за всички оферти, в които е посочен лихвен процент или друга цифра, свързана със стойността на кредита.

www.24chasa.bg

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.