January
17

Висш съдебен съвет

 Висшият съдебен съдбен се състои от 25 членове.

1.Председателят на Върховния касационен съд

2.Председателят на Върховния административен съд и

3.Главният прокурор

са по право негови членове.

Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт
            За членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.
            Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.
            Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват
от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.
            Висшият съдебен съвет (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.):
1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;
3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
4. приема проекта на бюджет на съдебната власт;
5. определя обхвата и структурата на годишните доклади по чл. 84, т. 16 .
6.Висшият съдебен съвет (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, про
куратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.
7. Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет(Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)  се прекратява при:
            1. подаване на оставка;
            2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
            3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
            4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
8. (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет на негово място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата.
9. Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Министърът на
правосъдието:
            1. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет;
            2. управлява имуществото на съдебната власт;
            3. може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи;
            4. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
  
10. Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 85
от 2003 г., бр. 12 от 2007 г.) Решенията на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и предложенията, които той прави по чл. 129, ал. 2 , се приемат с тайно гласуване.
11. Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

ДЕЙСТВАЩ  В  МОМЕНТА ВСС (от 03.10.2007г.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  ВСС

Маргарита Попова - Министър на правосъдието

ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО

1.проф. д-р Лазар Груев - председател на ВКС от 21.11.2007 г.
2.Георги Колев - председател на ВАС
3.доц. Борис Велчев - главен прокурор от 23.02.2006 г.

КВОТА НА ПАРЛАМЕНТА

4.проф. д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС
5.Георги Гатев
6.Елена Митова
7.Костадинка Наумова
8.Марияна Дундова
9.Мая Кипринска
10Петър Стоянов
11.Светла Данова
12.Стефан Петров

КВОТА НА СЪДА

13.Божидар Сукнаров - етика
14.Галина Захарова - етика
15.Георги Шопов
16.Иван Колев

17.Цветанка Табанджова
18.Капка Костова

КВОТА НА ПРОКУРАТУРАТА

19.Вельо Велев
20.Пенка Маринова - заместник градски прокурор в Софийска градска прокуратура.
21.Радка Петрова - заместник окръжен прокурор на Перник
22.Цони Цонев - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора. председател на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет. Комисията по превенция на корупцията и професионалната етика към ВСС.

КВОТА НА СЛЕДСТВИЕТО
23.Пламен Стоилов - председател на Комисията по изпълнение мерките по организация работата по делата с висок обществен интерес

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.