January
18

Съдебна система - Видове дела

Публикувано в: Правни казуси от Борис Тодоров

Видове дела

 

 Повечето дела в съдилищата са граждански

Делят се на трудово-стопански дела, дела за собственост – делби на имоти или произтичащи от договорни отношения – делби между съдружници, бракоразводни дела и т.н.
В теорията и практиката
на юристите се използва термина страни, за да се обозначат участниците в гражданския процес. Страна по определено дело може да бъде всеки човек. Всички ние сме определени в правото като физически лица. Страна може да бъде и частна фирма, неправителствена организация, някакво учреждение – това са юридически лица. И в двата случая обаче гражданското дело предполага подаване на искова молба от едната страна, наречена ищец срещу другата страна, наречена ответник. В исковата молба се посочва причината за недоволството на ищеца. 

При наказателните дела става дума за криминални престъпления

срещу лица или фирми, или за действия, които се считат опасни за обществото. Такива престъпления са убийство, кражба, грабеж, изнасилване, заплаха за поставена бомба измама и т.н. Такива са и престъпленията срещу Република България - измяна, диверсия, шпионаж и т.н.
Тези дела започват с наказате
лно преследване от държаната, чрез прокуратурата.
В наказателния процес страните се наричат по друг начин. Прокурорът е обвинител, а този, който е обвинен в извършване на престъпление е подсъдим. Пострадалата страна може да участва в процеса като граждански ищец и частен обвинител

Административните дела

имат за предмет административни актове, издадени от държавни организации, при изпълнение на възложените им функции. Страната ответник при тези дела винаги е организацията, издала атакувания акт. В специален закон са определени актовете, които подлежат на оспорване пред съд.

Граждански дела

Подсъдни на Софийски районен съд са:

•Неоценяеми искове
•Охранителни производства
•Дела с цена на иска (размер на претенцията) до 10 000 лв.
•Вещни искове
•Искове за издръжка

•Трудови спорове

За защита на лични и имуществени права, съдът е длъжен да разгледа и реши
всяка подадена в него молба.
СРС разглежда дела,
за които е налице едно от тези условия

• Местожителството или седалището на ответника е в София.
(Искът за издръжка мож
е да бъде предявен и по местожителството на ищеца)
• Местонахождението на поделение/клон на държавно учреждение или
юридическо лице е в София.
• Местонахождението на недвижимия имот е в София.
• Мястото на откриване на наследството, т.е. постоянният адрес на починалия,
е в София.
• Местоизвършването на деянието е в София.
• Ответникът не живее в България или е с неизвестно местожителство и няма
известен пълномощник или представител и местожителството на ищеца
е в София или ищецът няма местожителство в страната. 

 Предявяване на иск

 Гражданското дело започва с подаване на искова молба, която трябва да бъде написана на български език и да съдържа следното:

• Съда
• Името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или
пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца
и номера на факса и телекса, ако има такива
• Цената на иска, когато той е оценяем
• Изложение на обстоятелствата, на които се основава искът
• В какво се състои искането
• Подпис на лицето, което подава молбата.

В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и да представи писмените доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.

Към исковата молба се представят:


• Пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник
• Вносна бележка за платени държавни такси и разноски, когато се дължат
такива
• Преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на
ответниците.

Ако исковата молба не отговаря на посочените изисквания, на ищеца се праща съобщение да отстрани допуснатите нередовности в седемдневен срок. Ако ищецът не отстрани в срок нередовностите в този срок, исковата молба заедно с приложенията се връщат. Ако адресът на ищеца е неизвестен, тя се съхранява в деловодството на съда, където ищецът може да я получи обратно.

Ако исковата молба и останалите документи отговарят на изискванията, преписите от нея и от приложенията към нея се връчват на ответника заедно с призовката за първото заседание.

Видове съдилища

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.