January
18

  Наказателни дела

 Делят се на дела от общ характрер (ОХ), когато държавата обвинява някого в престъпление, чрез обвинителен акт, подготвен от прокуратурата. Преди делото да влезе в съда, процесът минава през задължителната досъдебна фаза – предварително разследване.

Когато става дума за по-леко наказуеми престъпления, с по-ниска обществена опасност, е предвидено пострадалият сам да може да бъде инициатор на процеса и да заведе наказателно дело от частен характер (ЧХ). :

Наказателните частни дела (ЧД) са процеси по налагане мярка за неотклонение или за настаняване на хора за принудително лечение в болнично заведение.

Когато различни органи на държавната администрация санкционират граждани или юридически лица за тяхно протиоправно поведение, те имат право да обжалват пред съда. Тогава се образува наказателно дело от административен характер (АХ). Това са делата за пътно-транспортни проишествия, неплатени данъци, неуредени сметки за парно, ток, вода, телефон и т.н.

При извършване на престъпление прокуратурата образува наказателно производство, което протича в две фази - досъдебна и съдебна.

Досъдебното производство може да протече в две форми - предварително производство, при което разследването се води от следовател, и полицейско производство, при което разследващ орган е дознател – служител на МВР. Ръководството и контрола по отношение на всяко досъдебно производство се извършва от съответната прокуратура. Досъдебната фаза приключва с изготвяне на обвинителен акт от органите на прокуратурата.

Съдебното производство се образува от съда след като прокурорът предяви обвинителен акт. Прокурорът и обвиняемият могат поотделно да представят доказателства преди първото съдебно заседание. Съдът събира и проверява всички представени доказателства. Следват съдебните прения и се дава последна дума на подсъдимия. Съдът решава дали подсъдимият е виновен и постановява присъдата. Тя подлежи на обжалване или протест от страна на прокурора пред второинстанционния съд в 15-дневен срок.
В съдилищата се образуват и наказателни производства въз основа на частна тъжба от пострадалия. Този вид дела се допускат само при престъпленията, определени със закон (такива са делата за обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини). Тук няма досъдебно производство и не участва прокурор
.

Участници в процеса

ОБВИНЯЕМ

Лицето, срещу което е повдигнато обвинение.

Обвиняемият има следните права:

• Да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства;
• Да даде обяснения по обвинението;
• Да се запознае с делото и да прави необходимите извлечения;
• Да представи доказателства;
• Да участвува в наказателното производство;
• Да прави искания, бележки и възражения;
• Да се изказва последен;
• Да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство,
които накърняват неговите права и законни интереси;
• Да има защитник.

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

Лицето, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител.

Молбата за участие в съдебното производство като частен обвинител може да бъде устна или писмена и се прави най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Частният обвинител може да поддържа обвинението в съда и след като прокурорът го оттегли.

ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

Лицето, пострадало от по-леко престъпление, може да повдига и да поддържа обвинение като частен тъжител.
Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса. Тя трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението.

ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ

Пострадалият и неговите наследници, учрежденията и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в наказателното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.
Молбата за предявяване на граждански иск може да бъде устна или писмена и се предявява най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Той може да бъде предявен както срещу обвиняемия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК

Лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на обвиняемия, участвуват в наказателното производство като граждански ответници. 

ЗАЩИТНИК

“Защитник” може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия. Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:

• обвиняемият е непълнолетен
• обвиняемият страда от физически или психически недостатъци
• делото е за престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване
от свобода не по-малко от десет години
• обвиняемият не владее български език
• интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник
• когато делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия обвиняемият не е в
състояние да заплати адвокатски хонорар

Когато задължително трябва да има защитник, съдът или досъдебни- ят орган назначават служебен адвокат. Той може да участвува в наказателното производство от момента на задържането на лицето или на привличането му в качеството на обвиняем. Работата му се заплаща от държавата, а не от подзащитния му.
Защитникът е длъжен да оказва правна помощ на обвиняемия и с цялата си дейност да съдействува за изясняване на всички фактически и правни положения, които са в полза на обвиняемия.

Органът на досъдебното производство (следователят или дознателят е длъжен да обясни на обвиняемия, че има право на защитник и му осигурява възможност да се свърже с него. Той не може да извършва никакви действия по разследването, докато не изпълни това си задължение.

ПОВЕРЕНИК

Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник, който да ги представлява в наказателното производство.

Видове съдилища

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.