June
28

Първият Интернет портал за недвижими имоти в България- www.imoti.net организира и проведе днес в град София среща, посветена на проблемите на бизнеса с недвижими имоти и развитието на информационната политика в светлината на изискванията, произтичащи от членството на РБългария в ЕС.

Поканените представители на мениджмънта на компании, фирми и агенция от бранша на недвижимите имоти в София и областта, на браншовите организации, на градските и областните администрации, на средствата за масова информация взеха активно участие във форума.

В специална презентация Маргарита Лазова- управител на www.imoti.net изложи новите идеи и продукти на своята медия.

В дискусията бяха изложени виждания и предложения по актуалните въпроси и проблеми на бранша. Активната размяна на мнения продължи и по време на кафе-паузата и коктейла.
Изразено бе становището, че за да се развива в правилна посока, бизнесът с недвижими имоти трябва да отговаря на изискванията на европейските директиви.

Представителите на софийските агенции за недвижими имоти/ АНИ/ изразиха отношение към въпросите свързани с лицензирането на агенциите и брокерите от бранша, според изискванията на ЕС, залегнали в  Резолюцията на Европейския парламент от 21 юни 2007 г.

В своите изказвания професионалистите от бранша акцентираха на:
- повишаване бързината и актуалността на новата информация, особено в мрежата, чрез портали като www.imoti.net;
- предоставяне на възможности за достъп до тази информация на всеки потребител;
- издигане на европейско ниво на коректността и ангажираността към клиентите;
- повишаване на професионална квалификация и новите възможности за бизнес он-лайн;
- отношението към нелоялната конкуренция, феномена “креватни брокери”;
- възможностите на браншовите организации;
- законова егламентация на бизнеса на брокерите и АНИ
Радослав Михайлов- главен редактор на www.imoti.net  се спря подробно на значението на навременното и ефективно транспониране на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (”Директива за нелоялни търговски практики”)(6) от всички държави-членки като основен инструмент, гарантиращ защитата на потребителите при трансгранични операции.

Maгдалена Цекова- експерт от дирекция “Банкиране на дребно”от Сибанк, партньор на срещата, представи последните продукти, които се предлагат на консуматорите.

Предложението на организаторите на срещата за разработване и реализиране на проекти, свързани с новите потребности бяха посрещнати с интерес мениджмънта на компаниите, фирмите и агенциите.

Като демократична медия, пионер в бранша на недвижимите имоти, порталът предоставя възможност да се публикуват различни предложения и мнения, като по този начин съдейства за укрепването на гражданското общество в България.

Окуражаващите резултати от проведените форуми в Русе, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Бургас, Вaрна, Пловдив и София насърчават екипа на  www.imoti.net и той ще продължи проекта в още по-широк мащаб.

Предстои подготовка на „Национална кръгла маса”на която ще се поканят представители на браншовите министерства, парламента и президентството, на международни, междудържавни и браншови организации, които да представят и подпомогнат добри практики и проекти, да лобират и помогнат за решаването на актуалните въпроси и проблеми на бизнеса с недвижими имоти в светлината на директивите на ЕС.

Радослав МИХАЙЛОВ
Главен редактор на www.imoti.net

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.