May
18

 

Предварителният договор за покупко продажба е законово определен в чл. 19 от ЗЗД.
Като основни атрибути на договора е добре да залегнат:

1. Дата.
2. Място на подписване на договора.
3. Законово основание.
4. Купувачи и Продавачи опоменати по надлежния ред.
5. Предмет на договора.
6. Цена и начин на плащане.
7. Условия във връзка с недвижимия имот.
8. Окончателен договор.
9. Предаване на владението.
10. Права и задължения на страните.
11. Декларации и гаранции.
12. Неизпълнение и санкции.
13. Други условия.

Подписването на предварителен договор е необходимо заради:
1.    Фиксирането и оформянето писменно на параметрите по сделката – предварителните разговори за покупко – продажба, които е необходимо да се повторят още веднъж между страните, да се запишат и да се сложи край на преговорите по основните параметри на сделката – Цена , Начин на плащане, Предаване на владението и др. Също така  да се ограничи и избегне използването на неетични похвати (ще се спра в друга статия на тях) при допълнителните разговори.
2.    За да се избегне  евентуалният несигурност при невписване на нотариалния акт – има възможност нотариалният акт след изповядването пред нотариус да не бъде вписан от дежурния съдия по вписванията. Например при изготвена  кадастрална карта за района и не нанесена схема на самостоятелния обект, (Агенцията по кадастъра ще ви даде удостоверение, че кадастъралната карта за района е удобрена и сделката ще бъде изповядана от нотариуса, но има вероятност съдията по вписване да откаже вписване) което ще се случва все по често, понеже собствениците в повечето случаи не знаят колко е важно за техния имот такова нанасяне.

3.    При евентуално недобросъвестно отношение на една от страните да се знаят правата и договорените санкции между тях.

4.    По - лесното и ясно изменяне (при съгласие на страните) с Анекс към договора на някои или всички параметри на договора - при належаща  промяна по изпълнението на договореното на някоя от страните ( най често срока за сключването на окончателен договор ).

Най общо казано Предварителният договор служи за да предвиди и фиксира евентуални бъдещи проблеми или отношения, които биха могли да възникнат между страните при изпълненито на договореното между тях, както и да фиксира евентуалните санкции предвидени от закона и договорени между тях при неизпълнение.
Не ви съветвам да купувате имот без да подпишете предварителен договор, който да сте обсъдили с компетентен агент или адвокат.

Искате да коментирате?

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.